törvények, határozatok

Kormányhatározat a GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról

Szerző: 2012. november 8.No Comments

„A Kormány a nemzetközi vasúti forgalom interoperabilitásának biztosítását, a közlekedés biztonságának növelését – valamint az Európai Unió nemzetközi tranzitra vonatkozó szabványainak teljesítését, a közlekedési módok arányának javítását, a hatékonyság növelését és a környezeti ártalmak csökkentését – szolgáló GSM-R rendszer megvalósítása érdekében

1. kijelöli
a) a Nemzeti Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a GSM-R nagyprojekt megvalósítójának és a projekttel összefüggő támogatás kedvezményezettjének,
b) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a beruházás eredményeként megvalósuló teljes magyarországi GSM-R rendszernek a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti működtetésének feladataira – ide nem értve a létesítési és megszüntetési feladatokat –,

2. megállapítja, hogy a projekt keretében létre jövő GSM-R rádiókommunikációs infrastruktúra
a) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába kerül,
b) vagyonkezelője az 1. pont b) alpontjában megjelölt működtető,

3. egyetért a GSM-R nagyprojekt szakaszolásával, azaz, hogy
a) első fázisa – a 4. pont szerinti projekt – a jelen programozási időszakban,
b) az a) alpontban meghatározottakon kívüli, az 1. pontban meghatározott nagyprojekt megvalósításához szükséges további projektelemeket magában foglaló második fázisa a 2014–2020. közötti programozási időszakban valósuljon meg,

4. jóváhagyja az 1.melléklet szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosítószámú,„GSM-R rendszerbeszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést megkösse,

5. hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján a nagyprojekt támogatási kérelmét az Európai Bizottsághoz benyújtsa,

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) a kedvezményezettel kössön közszolgáltatási szerződést a projekt megvalósítására,
b) az előkészítés alatt álló 2014–2020. közötti időszakra szóló operatív programok keretei között legfeljebb nettó 35,2 milliárd forint tervezett beruházási összeget figyelembe véve készítse elő a GSM-R nagyprojekt kivitelezésének második fázisát,
c) gondoskodjon arról, hogy a GSM-R nagyprojektet kivitelező NISZ Zrt. és az ETCS beruházások projektgazdája, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. együttműködés keretében hangolja össze a GSM-R és ETCS projektek számára egyaránt szükséges nyomvonalas építési munkák (optikai földkábelek védőcsöveinek fektetése) betervezését és közbeszerzését.”

Forrás:
A Kormány 1486/2012. (XI. 7.) Korm. határozata a GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2012. évi 147. szám; 2012. november 7.; 24874-24875. oldalak (pdf)
Lásd még:
ETCS