közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Integritásirányítási rendszer terve az államigazgatásban a korrupció megelőzésére – Jogszabálytervezet

Szerző: 2012. december 28.No Comments

„Integritásirányítási rendszer terve az államigazgatásban a korrupció megelőzésére

A Kormány 2012. március 28-án elfogadta közigazgatási korrupció megelőzési programját, mely jelentős lépés a korrupció elleni küzdelemben, hiszen a rendszerváltás óta nem volt ilyen jellegű Kormányzati szintű program. A program fő célja a közigazgatási és egyes kapcsolódó közszolgáltatási korrupciós jelenségek visszaszorítása az ellenálló képesség növelése. Ennek érdekében a teljes államigazgatási szervezetrendszerben a tervek szerint bevezetik az integritásirányítási rendszert. Az előterjesztés egy tervezet, ezért ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A korrupciós kockázatok szervezeteken belüli kezelése az eddiginél nagyobb tudatosságot és tervezettségét, valamint a szervezeten belüli egyértelmű felelősségi viszonyokat igényel. Az integritás irányítási rendszer a kockázatokkal való szembenézésre, ezekkel szembeni konkrét intézkedések meghatározására, valamint azok eredményességének értékelésére készteti a szerveket, ami érdemben javítja a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességét.

A javaslat alapján az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell megfogalmaznia a kockázatok kezelésére. A terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének a következő év március 31-éig nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia, melyet meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter számára. A tervet és a jelentést a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kiadott módszertani segédlet alapján kell elkészíteni.

A szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrendet kell kialakítani, amely kiterjed a bejelentések előzetes értékelésére, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésére, az érintettek szükség esetén történő meghallgatására, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálására, a szükséges intézkedések megtétele, jogkövetkezmények alkalmazása, a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a számára – amennyiben elérhetősége rendelkezésre áll – a vizsgálat eredményéről való visszajelzésre.

A korrupciós kockázatok kezelésében való támogatására integritási tanácsadót kell kijelölni az egyes szerveknél. Ötven főnél alacsonyabb engedélyezett létszámú államigazgatás szervnél az integritás tanácsadó feladatait az irányítását ellátó felettes államigazgatási szerv integritás tanácsadója is elláthatja.

Az integritás tanácsadó közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében. A tanácsadó a korrupciómegelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában. Tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.

Az integritás tanácsadó, ha arra a hivatali szervezet vezetője meghatalmazást ad, a hivatali szervezet vezetőjének nevében ellátja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. A tanácsadó emellett adatvédelmi felelősi, esélyegyenlőségi referensi, és fegyelmi biztosi feladatot is elláthat.

A korrupció megelőzési program elsődlegesen a közigazgatási, és részben egyes közszolgálati korrupciós jelenségek visszaszorítását célozza meg. A program olyan konkrét intézkedéseket tartalmaz, amelyek segítségével a közigazgatási szervezetek napi működésében fog megjelenni a korrupciós kockázatok elemzése, a gyanús esetek feltérképezése, kivizsgálása, illetve lehetőség szerinti megelőzése. A cél az, hogy korrupció jelenségét felismerő, azt elítélő és elhárító közszféra jöjjön létre, továbbá egy olyan társadalmi összefogás életre hívása, amely elősegíti etikai értékeink gyakorlatban való megszilárdítását.

Az észrevételeket 2013. január 11-ig várjuk a korrupciomegelozes@kim.gov.hu e-mail címen.”

Forrás:
Előterjesztés: …/2012. (…) Korm. rendelet az államigazgatás szervek integritás irányítási rendszeréről; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2012. december 19.
A tervezet pdf-ben