társadalomtörvények, határozatok

Módosul a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló rendelet

Szerző: 2013. június 30.No Comments

„…A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az Intézet közfeladatai körében – az e célból rendelkezésére bocsátott forrás terhére – az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével, az eMagyarország hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el.”

Az R. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendelet 6/A. §-a
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.””

Forrás:
A Kormány 240/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 111.szám, 2013. június 30.; 63207. oldal (pdf)