Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat az európai uniós fejlesztési programokkal összefüggő intézkedésekről

Szerző: 2014. augusztus 2.No Comments

„A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára a 2007–2013 programozási időszak operatív programjaiban még szükséges többletkötelezettség-vállalás összegéről, valamint az egyes programok teljes forrásfelhasználásához már nem szükséges többletkötelezettség-vállalásokról, figyelembe véve a várható korrekciók hatását a forrásfelhasználásra;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok módosításának helyzetéről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára az Európai Bizottság által átdolgozásra visszaküldött nagyprojekt javaslatok elkészítésének helyzetéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. augusztus 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára a bennálló és késedelmes számlaállomány feldolgozására vállalt intézkedések, valamint a projektek végrehajtásához kötődő támogatási szerződés módosítások és hiánypótlások gyorsított ütemű feldolgozására tett intézkedések végrehajtásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. szeptember 15.

5. megismerte és egyetért a Partnerségi Megállapodásról szóló tárgyalások tartalmával, továbbá – az egyeztetések lezárását követően – elrendeli az átdolgozott Partnerségi Megállapodás Európai Bizottsághoz történő hivatalos benyújtását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az Európai Bizottsággal történt hivatalos egyeztetések befejezését követően azonnal

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat 3. mellékletében rögzített indikatív forrásallokációkat – az összegek változatlanul hagyása mellett – az 1. mellékletbe emelje át;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával kezdje meg a 2014–2020 programozási időszakban finanszírozandó országos projektek Közép-Magyarországra eső, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot érintő hányadának felmérését és a Partnerségi Megállapodás elfogadásáig a szükséges döntéseket készítse elő;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Partnerségi Megállapodás elfogadásáig

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. mellékletben meghatározott tagokkal hívja össze az Operatív Program Tervezéskoordinációs Munkacsoportot, irányítsa a munkacsoport munkáját és kezdje meg az Európai Bizottsággal a formális tárgyalásokat a 2014–2020 programozási időszak operatív programjairól;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2014–2020 programozási időszakhoz kapcsolódó, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok kijelölési auditjára történő felkészülést koordinálja;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatosan

10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság útján a 2014–2020 programozási időszakhoz kapcsolódó Európai Strukturális és Beruházási Alapok kijelölési auditjának elvégezéséről gondoskodjon;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatosan

11. egyetért azzal, hogy a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendeletben nevesített közreműködő szervezeti feladatot ellátó szervek, illetve a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján kijelölt közreműködő szervezetek bármely operatív program valamennyi prioritása végrehajtásában kiegészítő feladatokat lássanak el egymás felé a Miniszterelnökség bevonásával.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal”

Forrás:
A Kormány 1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozata az európai uniós fejlesztési programokkal – különös tekintettel a kifizetésekkel, a nagyprojektekkel, a Partnerségi Megállapodással és a 2014–2020 programozási időszak eljárásrendjével – összefüggő intézkedésekről ; Magyar Közlöny; 2014. évi 107. szám, 2014. július 31.; 11835-11837. oldalak (pdf)