Skip to main content
informatikaInternetközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

Új Szervezeti és Működési Szabályzata van a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak

Szerző: 2014. október 12.november 23rd, 2015No Comments

„[A következőkben az infokommunikációs terület szemszögéből válogatunk a Szabályzatból.]…5. §
A miniszter irányítja

a) a közigazgatási államtitkár,
b) a parlamenti államtitkár,
c) az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

tevékenységét.

7. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár
18. §
(1) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár
a) irányítja az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtását,
b) felel az informatikai, az elektronikus információbiztonsági ágazatok fejlesztéséért, biztosítja ezen ágazatok szabályozásának, hatósági felügyeletének előkészítését és feltételeit,
c) felel az ágazatok informatikai koordinációjáért, a digitális nemzet megteremtéséhez szükséges stratégiai, szabályozói, motivációs keretrendszer kialakításáért,
d) feladat- és hatáskörét érintő szakági területen széles társadalmi, iparági érdeket megjelenítő vagy tudományos tevékenységet végző szervezetekkel kialakítandó közvetlen együttműködésre irányuló partnerségi, együttműködési megállapodásokkal gondoskodik az infokommunikációs stratégiai célkitűzések érvényre jutásáról,
e) felügyeli az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátását az elektronikus hírközlés, az audiovizuális média, az elektronikus információbiztonság, az űrkutatás és az informatika területén, továbbá gondoskodik az ehhez szükséges hazai jogalkotási feladatok megvalósításáról,
f) felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez és az űrkutatáshoz – kapcsolódó szabályozásért (különös tekintettel az EU irányelvek érvényesítésére), az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért, valamint működésének fejlesztéséért (különös tekintettel a kapcsolódó stratégiák kidolgozására és kapcsolódó programok meghatározására, a végrehajtás feltételeinek megteremtésére),
g) a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amely felett a minisztérium tulajdonosi jogot gyakorol
ga) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését, fejlesztését,
gb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai tekintetében,
gc) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye tekintetében,
h) minősíti az ágazati infokommunikációs stratégiákat, felügyeli azok végrehajtását,
i) a szabályozási feladatok kivételével ellátja az informatikai és a hírközlési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos feladatokat,
j) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az elektronikus aláírási termékeket, valamint az egyes hírközlési és informatikai termékek és szolgáltatások megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti kijelölési bizottságok döntési javaslatait,
k) a miniszter által átruházott hatáskörben eljár az informatikai, hírközlési, audiovizuális média területén igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása ügyében,
l) a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtása szempontjából koordinálja az oktatási és egészségügyi infokommunikációs fejlesztések végrehajtását,
m) felel az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott hatósági feladatok végrehajtásáért,
n) gondoskodik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,
o) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,
p) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat,
q) gondoskodik az érintett ágazatokban a fogyasztói érdekek érvényre juttatásáról, valamint a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáról.

(2) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja
a) az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár és
b) a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

19. § (1) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

20. § Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár helyettesíti, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén pedig a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár látja el.

13. A helyettes államtitkárok
36. § A minisztériumban

d) infokommunikációért felelős helyettes államtitkár,

működik.

17. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár
47. § (1) Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár
a) irányítja az e-gazdaság fejlesztés, az elektronikus információbiztonság-fejlesztés, az információs-társadalomfejlesztés, a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztés és iparpolitika végrehajtását,
b) biztosítja a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács működésének feltételeit,
c) ellátja a minisztérium képviseletét az Országos Statisztikai Tanácsban,
d) ellátja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet irányítását és felügyeletét, biztosítja azok működési feltételeit.

(2) Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) az Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály,
b) az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály,
c) az Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály, valamint
d) a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság
vezetőjének tevékenységét.

49. § Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkárt – ha nem az infokommunikációért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője látja el.

2. függelék
A minisztérium szervezeti egységeinek feladatai

4.0.0.3. Cégeljárási Jogi Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében: ellátja a végelszámolásról és a felszámolási eljárásról szóló jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését.
b) Koordinációs feladatai körében:
1. ellátja a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére szolgáló elektronikus értékesítési rendszer létrehozásával, működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
2. ellátja a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő hatósági feladatokat,

4.2.0.3. Kommunikációs Főosztály
A Főosztály – a sajtószóvivővel együttműködve – felel

7. a minisztérium honlapjának szerkesztéséért, a tárca internetes tartalomszolgáltatójaként a portál folyamatos tartalomfrissítéséért, a közéleti információk közreadásáért, a portál arculatának alakításáért, a portál angol nyelvű változatának fenntartásáért, EU-honlapok és a tagállamok szakminisztériumi portáljainak figyelemmel kíséréséért és a velük való együttműködésért, továbbá a belső elérésű adatbázis (Intranet) szerkesztéséért, frissítéséért, adattartalmának hitelességéért,

4.3. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.3.1.2. Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály
A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:
1. felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez, az űrkutatáshoz – kapcsolódó jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek szakmai előkészítéséért,
2. felel az egyes hírközlési és informatikai termékek és szolgáltatások megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezetek kijelölésével kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséért,
3. felel a közigazgatásban informatikai eszközzel nyilvántartott közérdekű adatok társadalmi elérhetősége és felhasználása szabályozásának szakmai előkészítéséért,
4. felel a nemzeti mobilfizetési rendszerrel kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítéséért – a nemzeti mobilfizetési szervezet tulajdonosi joggyakorlójával együttműködve –,
5. felel a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos ágazati szabályozás szakmai előkészítéséért,
6. felel a különleges jogrendre való felkészülésről szóló ágazati szabályozás szakmai előkészítéséért,
7. szakmailag véleményezi az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetét,
8. szakmailag véleményezi a más szervek hatáskörébe tartozó, az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez, az űrkutatáshoz – kapcsolódó előterjesztések, jelentések tervezetét.

b) Koordinációs feladatai körében:
1. felel az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának előkészítéséért,
2. felel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal történő kapcsolattartásért,
3. ellátja az Antenna Hungária Zrt. szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, valamint felel e szervezet tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért,
4. a minisztérium feladat- és hatáskörében felel az űrtevékenységgel összefüggő hazai kutatásfejlesztési munkáért és az ebből létrejövő eredmények hasznosításáért.

c) Funkcionális feladatai körében:
1. gondoskodik az informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos, valamint az infokommunikációs, illetve űrkutatási tárgyú szerződések kidolgozásával, a szerződések előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
2. gondoskodik a nemzeti adatvagyon hasznosítását célzó programok kidolgozásáról és megszervezéséről, ellátja a nemzeti adatvagyonról szóló törvény alkalmazása alóli egyedi felmentés adásával kapcsolatos feladatokat,
3. ellátja a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer szakmai felügyeletével és általános jogi támogatásával kapcsolatos feladatokat,
4. ellátja a nemzeti mobilfizetési rendszer szakmai felügyeletével és jogi támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló törvény alkalmazása alóli egyedi felmentés adásával kapcsolatos feladatokat,
5. ellátja a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglalt felügyeleti feladatokat,
6. felel az informatikai, hírközlési, audiovizuális média területén igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálásáért,
7. a jóváhagyási jog gyakorlása érdekében véleményezi és döntésre előkészíti az elektronikus aláírási termékek, valamint az egyes hírközlési és informatikai termékek és szolgáltatások megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti kijelölési bizottságok döntési javaslatait, ellátja a kijelölési bizottságok titkársági feladatait,
8. gondoskodik az informatikai és hírközlési tárgyú nemzeti szabványok kialakításáról, valamint részt vesz a nemzetközi és európai uniós kötelezettségeken alapuló nemzeti szabványosításban,
9. a minisztérium feladat- és hatáskörében felel az űrtevékenységgel összefüggő hazai és nemzetközi együttműködésekért,
10. ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos harmonizációs feladatokat, képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben,
11. gondoskodik az Európai Űrügynökséghez (ESA) történő csatlakozás megkezdett folyamatának befejezéséről, a csatlakozás után ellátja Magyarország képviseletét az ESA illetékes testületeiben,
12. ellátja a képviseletet az űrtevékenységi terület nemzetközi, illetve európai uniós szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó nemzetközi, illetve európai uniós munkacsoportok munkájában, feladata továbbá az e szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás,
13. felügyeli a nemzetközi műholdas hírközlő szervezetek hazai szakmai feladatait, valamint a nemzeti rendelkezési jog alá tartozó műholdpozíciók hasznosításával összefüggő feladatokat,
14. szakmailag előkészíti a hazai űrtevékenységre vonatkozó stratégiai tervezést, szabályozást és felügyeli annak megvalósulását,
15. ellátja a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács titkársági feladatait,
16. kapcsolatot tart a hazai űripari szervezetekkel, cégekkel, az űrtevékenységben részt vevő kutatóintézetekkel, egyetemekkel, intézményekkel, az űrtevékenységben, elsősorban annak népszerűsítésében érdekelt civil szervezetekkel.

4.3.1.3. Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében: kidolgozza a minisztérium informatikai biztonságpolitikáját és stratégiáját, gondoskodik az informatikai biztonsági szabályzat jogszabályoknak való megfelelőségéről.
b) Koordinációs feladatai körében: folyamatosan monitorozza a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó, infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények, valamint a velük szerződött gazdasági társaságok szolgáltatási tevékenységét, javaslatot tesz a szolgáltatások fejlesztésére.
c) Funkcionális feladatai körében:
1. részt vesz a szélessávú infrastruktúra fejlesztését érintő jogszabályok szakmai előkészítésében, gondoskodik azok végrehajtásáról,
2. az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtásának keretében:
2.1. gondoskodik a szélessávú infrastruktúra országos elérhetőségének biztosításáról,
2.2. folyamatosan felügyeli a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési projekteket, részt vesz azok előkészítésében, felügyeli és ellenőrzi azok végrehajtását.
2.3. biztosítja a kormányzat gazdasági érdekeinek érvényesítését, az infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó, de nem állami tulajdonú gazdasági társaságokkal történő együttműködés feltételeit,
2.4. véleményezi az ágazati infokommunikációs stratégiákat, felügyeli azok végrehajtását, az azzal kapcsolatos döntést előkészíti,
3. a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett a miniszter tulajdonosi jogot gyakorol:
3.1. gondoskodik az infokommunikációs kiadások tekintetében az informatikai szervezetek folyamatos kontrolljáról, a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos hatékonysági vizsgálatok, elemzések, teljesítmény-ellenőrzések végzéséről,
3.2. előkészíti az informatikai működési és fejlesztési konszolidációt, részt vesz annak megvalósításában,
3.3. folyamatosan felügyeli, értékeli az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését, annak működési feltételeit, az üzemeltetés biztonságát,
3.4. felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének fejlesztését, a fejlesztések közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási politikának való megfelelőségét, ennek keretében vizsgálja a szervezetek infokommunikációs stratégiai dokumentumait, szabályzatait, fejlesztési terveit és éves közbeszerzési tervét,
3.5. nyilvántartja azok infokommunikációs infrastruktúráért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személyéhez köthető, egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos adatokat, döntéseket,
3.6. az egyetértési jog gyakorlása érdekében véleményezi azok infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásait, és az ezzel kapcsolatos döntést előkészíti, ellenőrzi a megkötött kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatok szakmai teljesülését,
3.7. felel az informatikai biztonsági előírások megfelelőségének és betartásának felügyeletéért és ellenőrzéséért,
3.8. az egyetértési jog gyakorlása érdekében kidolgozza a feladatellátás kontrolling rendszerét,
4. felel a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért,
5. gondoskodik az elektronikus fizetési és elszámolási eljárásokra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megvalósíthatóságáról, szakmailag összehangolja a Kormány irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét,
6. az érintett minisztériumokkal együttműködve gondoskodik a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló Korm. rendeletben meghatározott intézményi kör számára biztosított oktatási, illetve kutatói adathálózat (HBONE és Sulinet hálózat), valamint az arra épülő országos szolgáltatások üzemeltetési és fejlesztési feltételeiről,
7. gondoskodik a nyílt forráskódú szoftverek és a szabadszoftverek használatának ösztönzéséről, a használat arányának növeléséről,
8. részt vesz a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos ágazati jogszabályok kialakításában és végrehajtásában, 9. közreműködik a különleges jogrendre való felkészülésről szóló jogszabályok kidolgozásában, végrehajtásában,
10. közreműködik az Európai Unió kiberbiztonsági joganyagai kidolgozásában,
11. gondoskodik a minisztérium információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolásáról,
12. a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozása keretében kidolgozza az adatvagyon hasznosítását célzó programokat,
13. működteti a tisztaszoftver programot, ennek keretében biztosítja a magyarországi általános vagy középiskolai képzést nyújtó köznevelési intézmények számára a programban érintett jogtisztalicensz-használatot, intézkedik a szükséges beszerzések lebonyolításáról.

4.3.1.4. Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Funkcionális feladatai körében:
1. kidolgozza az infokommunikáció – különösen az informatika, az audiovizuális média, az elektronikus hírközlés és az űrkutatás – fejlesztésére vonatkozó stratégiákat, szakpolitikákat, és összehangolja ezek megvalósítását,
2. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében a digitális kompetenciákat, infokommunikációs szektort, a szélessávú infrastruktúrát és digitális gazdaságot érintő, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megjelölt fejlesztési programok végrehajtásért,
3. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében az európai, illetve az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló, az infokommunikációt érintő fejlesztési programok kialakításáért, a hatáskörébe tartozó pályázati felhívások elkészítéséért, illetve ezek véleményezéséért, összehangolásáért, nyomon követéséért, felügyeletéért,
4. felel a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal kapcsolatos projekttervek elkészítéséért, koordinációjáért és végrehajtásáért,
5. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében az informatikus- és mérnökképzés minőségi és mennyiségi paramétereinek meghatározásáért, a szakmai és civil szervezetekkel együtt meghatározza a fejlesztési irányokat,
6. ellátja a közösségi internet-hozzáférési pontok (eMagyarország Pontok) fenntartásával és fejlesztésével összefüggő irányítási és felügyeleti feladatokat,
7. kidolgozza az infokommunikáció területén történő beruházásösztönzés fejlesztéséhez, a vállalatok digitális képességeinek erősítéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez, a piacra jutás elősegítéséhez nélkülözhetetlen programokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,
8. gondoskodik a digitális írástudást népszerűsítő kampányok előkészítéséről és lebonyolításáról, felel az ehhez kapcsolódó programok, koncepciók kidolgozásáért,
9. a rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével folyamatosan monitorozza az infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztést célzó projekteket és programokat,
10. véleményezi és döntésre előkészíti az infokommunikációval, az információs társadalommal, digitális gazdasággal, az innovációval, valamint a szélessávú infrastruktúrával összefüggő programok támogatásával kapcsolatos dokumentumokat,
11. ellátja az informatikai és az elektronikus hírközlési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az OKJ-ban meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és elektronikus hírközlési szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,
12. részt vesz az elektronikus hírközlési és informatikai nemzetközi és hazai szervezetekkel való együttműködés biztosítására irányuló feladatokban,
13. felügyeli az információs társadalom fejlesztési statisztikai adatgyűjtésének rendszerét,
14. biztosítja a társadalmi és tudományos szféra érdek-képviseleti szervezeteivel való kapcsolattartást, és partneri kapcsolatot alakít ki a gazdasági és a civil szféra szereplőivel,
15. együttműködik a szakmailag illetékes minisztériumokkal az innovációs politika meghatározásában,
16. felel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében:
1. koordinálja és felügyeli a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtását célzó infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztési projekteket és programokat,
2. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel együttműködve gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,
3. koordinálja a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtása szempontjából az oktatási és egészségügyi infokommunikációs fejlesztések végrehajtását.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. ellátja a képviseletet az infokommunikációs szektor európai uniós szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó európai uniós tanácsi és bizottsági munkában, illetve részt vesz ennek hazai koordinációjában (EKTB),
2. ellátja a képviseletet az infokommunikációs szektor nemzetközi szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó nemzetközi szervezetekben; és folyamatos kapcsolatot tart e szervezetekkel az egyes hazai szakterületek szabályozási igényeinek érvényesítése és képviselete érdekében (pl. ITU, CEPT, OECD, ETSI stb.),
3. felel az infokommunikáció szakterületének két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataiból eredő kötelezettségek teljesítéséért, ellenőrzéséért, valamint az ágazat nemzetközi trendjeinek nyomon követéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,
4. felel az infokommunikációval kapcsolatos EU-normák, valamint két- és többoldalú nemzetközi szerződésekből eredő nemzetközi kötelezettségek teljesülésének ellenőrzéséért, valamint az ágazat nemzetközi trendjeinek nyomon követéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért.

4.3.1.5. Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság
A Hatóság jogszabályban meghatározott feladatai
a) Funkcionális feladatai körében:
1. elvégzi a jogszabály alapján bejelentésre kötelezett szervek által végzett osztályba sorolások és a biztonságiszint- megállapítások ellenőrzését, erről döntést hoz, illetve
a. magasabb osztályba és szintbe sorolásra kötelez,
b. alacsonyabb osztályba és szintbe sorolást javasol,
2. ellenőrzi az elektronikus információs rendszerek osztályba sorolására és a szervezetek biztonsági szintjeire vonatkozó jogszabályban meghatározott követelmények teljesülését,
3. elektronikus információbiztonsági helyszíni vagy adminisztratív ellenőrzést végez, és elrendeli az ellenőrzések során feltárt vagy tudomására jutott biztonsági hiányosságok elhárítását, ellenőrzi ezek eredményességét,
4. elvégzi az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos kockázatelemzést,
5. a hozzá érkező biztonsági eseményekkel kapcsolatos bejelentéseket kezeli,
6. elősegíti és támogatja az információs társadalom biztonságtudatosságát,
7. nyilvántartja és kezeli a jogszabályban meghatározott szervezetek által kötelezően bejelentendő adatokat,
8. engedélyezi az Európai Unió tagállamaiban történő elektronikus információs rendszer üzemeltetését,
9. ellenőrzi az Európai Unió tagállamain kívül történő elektronikus információs rendszerüzemeltetést,
10. ellenőrzi az információtechnológiai fejlesztési projektekben az elektronikus információbiztonsági követelmények teljesülését,
11. éves ellenőrzési tervet állít össze, elvégzi az azzal kapcsolatos egyeztetéseket, és azt a miniszter elé terjeszti,
12. az információbiztonsági követelmények teljesülése érdekében intézkedik az érintett szervek vezetője felé az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a biztonsági követelménysértés megszüntetésére, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésére, az elvárt intézkedés megtételére,
13. azonnali intézkedések megtételére kötelezi az érintett szervet, amennyiben az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás vagy a megsértett biztonsági követelmény súlyos biztonsági esemény bekövetkeztével fenyeget,
14. jogszabályban meghatározott esetekben bírságot szab ki,
15. jogszabályban meghatározottak szerint információbiztonsági felügyelő kirendelését, visszahívását, új felügyelő kirendelését kezdeményezi a miniszternél,
16. a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács részére jelentést készít, illetve azt tájékoztatja, ha olyan jelenséget, vagy folyamatokat észlel, amelyek Magyarország kiberbiztonsági helyzetére jelentős kihatással vannak,
17. a kormányzati eseménykezelő központ értesítése alapján azonnal megkezdi az információbiztonságot érintő veszély vagy fenyegetés elhárítását, az érintett szervekkel koordinálva.

b) Koordinációs feladatai körében:
1. javaslatot tesz a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmi szabályozását biztosító, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti ágazati kijelölő hatóság részére a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésére,
2. együttműködik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus ügyintézési felügyelettel a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatókra vonatkozó biztonsági követelmények teljesülésének ellenőrzésében,
3. kapcsolatot tart az elektronikus információbiztonság területén a nemzetbiztonsági szolgálatokkal,
4. véleményezési jogot gyakorol a kormányzati eseménykezelő központnak az ágazatok közti, a biztonsági események esetén követendő szabályokról és felelősségi körökről szóló tervezetével kapcsolatban,
5. együttműködik a kormányzati eseménykezelő központtal, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanáccsal,
6. együttműködik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal és a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel, továbbá a kormányzati eseménykezelő központtal és az ágazati eseménykezelő központokkal, ha a jogszabályban meghatározott elektronikus információs rendszert vagy információs szolgáltatás nyújtóját elektronikus információbiztonsági fenyegetés érinti,
7. éves és egyedi jelentéseket készít a Kormány részére az elektronikus információs rendszerek biztonságával, a létfontosságú információs rendszerelemek védelmével és a kibervédelem helyzetével kapcsolatban,
8. kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információmegosztási, incidenskezelési együttműködési operatív munkacsoportot működtet.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. hazai információbiztonsági, létfontosságú információs infrastruktúra-védelmi, és kibervédelmi gyakorlatokat szervez,
2. a nemzetközi információbiztonsági, létfontosságú információs infrastruktúra-védelmi és kibervédelmi gyakorlatokon felkérésre képviseli Magyarországot,
3. közreműködik az Európai Unió kibervédelmi stratégiájának megvalósításában.

4. függelék
A miniszter által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek


Intézmény: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A miniszter hatásköre: irányítás
A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető: infokommunikációért felelős helyettes államtitkár
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység: Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály

Intézmény: Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
A miniszter hatásköre: szakmai irányítás [a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja szerint] A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető: közlekedésért felelős helyettes államtitkár
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység : Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály

Intézmény: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
A miniszter hatásköre: irányítás
A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető: infokommunikációért felelős helyettes államtitkár
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység: infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok szakmai felügyeletét ellátó állami vezetők és önálló szervezeti egységek

Társaság: Antenna Hungária Zrt.
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős állami vezető: Infokommunikációért felelős államtitkár
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység: Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2014. (X. 10.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 51. szám, 2014. október 10.; 6522-6630. oldalak (pdf)