Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldöntechnikatudomány

Európai Bizottság: kérdések és válaszok a „kiválósági pecsétről”

Szerző: 2015. október 18.No Comments

„A „kiválósági pecsét” egy minőségi védjegy, amelyet az Európai Unió „Horizont 2020” elnevezésű kutatási és innovációs keretprogramja keretében finanszírozásra benyújtott projektpályázatok kaphatnak meg. Odaítélésének feltétele, hogy a projekt teljesítse a „Horizont 2020” keretprogram pályázatainak elbírálására vonatkozó összes, egyébként nagyon szigorú úgynevezett kiválasztási és odaítélési kritériumot, de ne részesüljön finanszírozásban az adott pályázati felhívás költségvetéséből. A „pecsét” tehát azokat az ígéretes pályázatokat jelzi, amelyek érdemesek arra, hogy más (magán- vagy közszektorbeli) forrásból támogatást kapjanak akár nemzeti, akár regionális, akár európai, akár pedig nemzetközi szinten.

Miért van szükség a „kiválósági pecsétre”?
A rendelkezésre álló szűkös anyagi források miatt érdemes maximalizálni a kutatási és innovációs célú ráfordítások által a versenyképességre és a gazdasági növekedésre kifejtett hatásokat, és ennek egyik módja a „Horizont 2020” keretprogram és más finanszírozási források, például – de nem kizárólag – az európai strukturális és beruházási alapok közötti szinergiák kihasználása. Erre Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke is egyértelműen rámutatott a Carlos Moedas és Corina Creţu biztosok számára kiadott megbízóleveleiben.

Ki kaphatja meg a „kiválósági pecsétet”?
A „Horizont 2020” keretprogram pályázati felhívásaira évente több ezer pályázat érkezik. Az Európai Bizottság a világ egyik legteljesebb pályázatelbírálási rendszerét működteti, amelyben független szakértőkből álló nemzetközi bírálóbizottságok végzik a munka érdemi részét.

A bírálóbizottságok három jól körülhatárolt kritérium alapján értékelik a beérkező pályázatokat (kiválóság, hatások, a végrehajtás minősége és hatékonysága), és elkülönítik egymástól azokat, amelyek még nem eléggé érettek a támogatásra („küszöbérték alatti pályázatok”), illetve azokat, amelyek érdemesek finanszírozásra („küszöbérték feletti pályázatok”). A „küszöbérték feletti pályázatoknak” csak egy része kap támogatást a „Horizont 2020” keretprogram költségvetéséből.

A „kiválósági pecsétet” azok a pályázók kapják, akiknek pályázata „küszöbérték felettinek” bizonyult, de mégsem kapott támogatást. A „pecsét” tulajdonosa így könnyebben tud másik finanszírozási forrást felkutatni magának, hiszen a védjegy bizonyítja tervezett projektje kiváló minőségét. A pecsét azonban nem jelent garanciát arra, hogy a projekt valóban kap más forrásból támogatást.

A mostani kísérleti szakaszban csak az úgynevezett kkv-támogató eszköz keretében benyújtott pályázatok kaphatják meg ezt a címet, közülük is azok, amelyek az elbíráláson elérték a minőségi küszöböt, de mégsem jutottak finanszírozáshoz a „Horizont 2020” keretprogramból. A kezdeményezés később kerülhet kiterjesztésre a „Horizont 2020” keretprogram más területeire.

Lehetőség a régiók és a tagállamok, valamint az ott működő szervezetek számára
A „kiválósági pecsét” egyedülálló lehetőség a régióknak és a tagállamoknak arra, hogy éljenek a „Horizont 2020” keretprogram kiváló minőségű pályázatelbírálási rendszerének előnyeivel: segítségével könnyen felkutathatják – és esetleg támogathatják is – azokat a minőségi pályázatokat, amelyeket ígéretes, innovatív, növekedésre kész és a nemzetközi versenybe bekapcsolódni igyekvő vállalkozások jegyeznek. Ezzel regionális szinten idő és pénz takarítható meg, és javítható a kutatási és innovációs rendszer eredményessége és helyi szintű hatásossága.

A kiválósági pecsét bevezetése kapcsán azért esett a választás a „Horizont 2020” keretprogram kkv-támogató eszközére, mert ez a leginkább releváns a regionális és az országos szintű gazdaságfejlesztés szempontjából, és mert a projektpályázatok a legtöbb esetben kisméretű, piacközeli, egyértelmű helyi hatást ígérő, egyetlen kis- és középvállalkozás (kkv) által végrehajtani tervezett kutatási és innovációs cselekvéseket irányoznak elő.

Az ilyen típusú pályázatok finanszírozása iránt érdeklődő régiók és tagállamok a pályázatok minőségének külön értékelése nélkül ítélhetnek oda forrásokat az európai strukturális és beruházási alapokból (összhangban intelligens szakosodási stratégiájukkal, programjaik különös célkitűzéseivel, valamint az irányadó nemzeti és európai uniós jogszabályokkal, köztük az állami támogatásokra vonatkozókkal). A lehetőség természetesen nem korlátozódik az európai strukturális és beruházási alapokra, más (akár köz-, akár magánszektorbeli) finanszírozási források is élhetnek vele.

A kkv-támogató eszköz és a „kiválósági pecsét”
A „Horizont 2020” keretprogram kkv-támogató eszközének keretében közzétett pályázati felhívásokra az EU tagállamaiban és a keretprogram társult országaiban működő összes kis- és középvállalkozás jelentkezhet, ha támogatást kíván kapni megvalósíthatóság-értékelő (1. szakasz), illetve innovációs (fejlesztési-demonstrációs – 2. szakasz) tevékenységéhez.
A „pecsétnek” köszönhetően az innovatív kis- és középvállalkozások minőségi projektjei további esélyt kapnak a finanszírozáshoz jutásra. Így nem megy veszendőbe az az idő és munka, amelyet az érintett vállalkozások a pályázat elkészítésébe és az ötleteik végiggondolásába fektettek.

A kkv-támogató eszköz keretében pályázatot benyújtó kis- és középvállalkozások egy része már most is részt vesz olyan, egyes tagállamok vagy régiók által a saját támogatásaik folyósítása érdekében indított kezdeményezésben, amely hasonlít a „kiválósági pecséthez”. Ezek a kezdeményezések elismerik a „Horizont 2020” keretprogram pályázatelbírálási folyamatának eredményeit, és ezek alapján kínálnak alternatív finanszírozást helyi szinten az érintett kis- és középvállalkozásoknak. Még a „Horizont 2020” keretprogramhoz társult országok is felhasználhatják saját nemzeti finanszírozási rendszereiket az ilyen pályázatok támogatására (az európai strukturális és beruházási alapok csak az EU tagállamaiban vehetők igénybe).

Előretekintés
A kísérleti szakasz eredményeitől, valamint az európai strukturális és beruházási alapokat kezelő hatóságok és más finanszírozó szervek, illetve a végső kedvezményezettek észrevételeitől függően a Bizottság azt tervezi, hogy a közeljövőben a kiválósági pecsétet a „Horizont 2020” keretprogram más, főként egyetlen kedvezményezett által igénybe vehető részire is kiterjeszti, például a Marie Skłodowska-Curie-ösztöndíjakra vagy az Európai Kutatási Tanács ötlet-életképességi támogatásaira.

Milyen részletes szabályok vonatkoznak a „kiválósági pecsét” használatára?
Azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek „kiválósági pecsétet” kaptak, maguknak kell felkutatniuk azokat az alternatív nemzeti vagy regionális, köz- vagy magánszektorbeli finanszírozó szerveket, amelyeknél finanszírozáshoz juthatnak. A kis- és középvállalkozásoknak nem kötelező így tenniük, a „Horizont 2020” keretprogram keretében benyújtott pályázatok adatai nem kerülnek át automatikusan más szervekhez, és a pályázók nem automatikusan kapják a támogatást az alternatív forrásokból.

Azoknak a tagállamoknak vagy régióknak, amelyek ily módon szeretnének alternatív finanszírozást biztosítani a kis- és középvállalkozásaiknak, a nemzeti és az európai uniós jogszabályi előírásokat követve létre kell hozniuk olyan finanszírozási rendszereket, amelyek vagy kizárólag a kiválósági pecséttel rendelkező pályázatok támogatására szolgálnak, vagy egy átfogóbb finanszírozási rendszerbe illeszkedve kínálnak a kkv-támogató eszközhöz hasonló módon támogatást. Ennek keretében korlátozott hatókörű kiegészítő ellenőrzéseknek is alávethetik a pályázatokat például a végrehajtás helyével, az intelligens szakosodás prioritásainak való megfeleléssel vagy más nemzeti vagy regionális szabályokkal összefüggésben.

Szükséges lehet az is, hogy a pályázók a projektek pénzügyi tervein kisebb módosításokat hajtsanak végre. Egyre több tagállam és régió máris vizsgálja a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit.
A tapasztalatcsere elősegítésére az Európai Bizottság létrehozott egy „gyakorlati közösséget”, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehet kialakítani az európai strukturális és beruházási alapok és más források felhasználásával a legjobb finanszírozási rendszereket a „kiválósági pecséttel” rendelkező minőségi projektek támogatására. A „gyakorlati közösség” a kutatási és innovációs cselekvések támogatásához szükséges finanszírozási lehetőségekkel rendelkező nemzeti és regionális hatóságok számára van fenntartva, de emellett az innovatív kis- és középvállalkozásokat megcélzó más finanszírozó szervek is részt vehetnek munkájában (ideértve a magánszektorban működő bankokat és a befektetőket is).

Azok a szervezetek, amelyek be kívánnak kapcsolódni az egész Európát átfogó „gyakorlati közösség” munkájába, a következő e-mail címen jelentkezhetnek: RTD-seal-of-excellence@ec.europa.eu

Hogyan tudhatja meg egy kkv, hogy van-e olyan finanszírozási program, amely az európai strukturális és beruházási alapokból innovációs célú támogatást nyújt a kkv-knak, és kihez kell fordulnia?
Az európai strukturális és beruházási alapok közül egy vagy több csaknem az EU teljes területén rendelkezik elkülönített költségvetéssel a kis- és középvállalkozások támogatásához, de a feltételrendszer és a költségvetés főösszege az adott régió típusától, intelligens szakosodási stratégiájától és különös célkitűzéseitől függően különböző.

Az érdeklődők az InfoRegio honlapon (az Európai Regionális Fejlesztési Alap kapcsán), illetve az Európai Vidékfejlesztési Hálózat internetes oldalain (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kapcsán) találhatják meg azoknak az irányító hatóságoknak az elérhetőségi adatait, amelyek részletes tájékoztatást tudnak adni a helyi finanszírozási feltételekről és a közzétenni tervezett pályázati felhívásokról. Egy adott ország vagy régió intelligens szakosodási stratégiája az S3Platform weboldalon ismerhető meg. Emellett a kiválósági pecséttel foglalkozó internetes oldalak is tartalmaznak konkrét információkat egyes meglévő finanszírozási rendszerekről.

Azok a kis- és középvállalkozások, amelyek a kiválósági pecsétnek köszönhetően alternatív finanszírozást kaptak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, azonos feltételekkel vehetnek-e részt a kkv-támogató eszköz további szakaszaiban azokkal, amelyek közvetlenül a „Horizont 2020” keretprogramból kaptak támogatást?
A kkv-támogató eszköz 2. szakaszában nyújtandó támogatásokra bármely kis- és középvállalkozás pályázhat. A 2. szakaszban nyújtott támogatásnak nem feltétele az 1. szakasz sikeres teljesítése és az ahhoz kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok elvégzése. A 3. szakasz csak [2016-ban] kezdődik, és csak azok a kis- és középvállalkozások vehetnek benne részt, amelyek a kkv-támogató eszköz 1. és 2. szakaszában már részesültek támogatásban. A Bizottság a kiválósági pecsétre vonatkozó kezdeményezésben részt vevő régiókkal együttműködve meg fogja vizsgálni, hogy mekkora az érdeklődés e támogató szolgáltatások iránt a pecséttel rendelkező kis- és középvállalkozások részéről, és hogyan lehetne őket számukra is elérhetővé tenni.

További információk
A kiválósági pecsét
Iránymutatás az EU különböző kutatási és innovációs vonatkozású programjai közötti szinergiákról
A „Horizont 2020” keretprogram kkv-támogató eszköze
Az európai strukturális és beruházási alapok kutatási és innovációs célú támogatásai
„A kiválósághoz vezető út” elnevezésű kísérleti projekt
IP/15/5801

Forrás:
Kérdések és válaszok a „kiválósági pecsétről”; Európai Bizottság; IP/15/5801, MEMO/15/5802; 2015. október 12.