közigazgatás: magyarművelődés

Átfogó közszolgálat-fejlesztés az NKE-n: indul a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 – „ A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”

Szerző: 2016. szeptember 17.No Comments

„Hivatalosan is elindult csütörtökön a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projektje. A Ludovika kápolnájában tartott nyitóeseményen Prof. Dr. Patyi András, az egyetem rektora kifejtette, hogy a projekt legfőbb célja a közszolgálattal foglalkozó tudományos tevékenységek támogatása, és ezeken keresztül az, hogy járuljon hozzá a közigazgatás, a közszolgáltatás és az állam versenyképességének növeléséhez.

Az ünnepélyes projektindító az NKE doktori iskoláinak tanévnyitó ünnepségével vette kezdetét. Ahogy Patyi András fogalmazott: a projekt nyitórendezvénye szorosan kapcsolódik a tanévnyitóhoz, hiszen A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés projekt számos ponton fog kapcsolódni a doktorandusz hallgatók és oktatók munkásságához.

A doktori tanév integráns része az egyetemi élet működésének – kezdte meg beszédét az intézmény vezetője. Patyi András kifejtette, hogy az egyetem doktorandusz képzései sokak számára újnak gondolt, ám régi tudományterületekkel foglalkoznak, amelyek több ezer éves, az állam működésével foglalkozó tudományok. Az NKE szerencsés helyzetben van, hiszen négy doktori iskolával is rendelkezik, amely az államtudományok területén kutat: Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Rendészettudományi Doktori Iskola.

Széchenyi idézetével folytatta a rektor. „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik” – majd hozzátette, a doktori képzés a tudomány önálló művelésére készít fel. Patyi András felhívta a figyelmet arra, hogy a doktoranduszoknak arra kell koncentrálni, hogy amit csinálnak, az tényleg tudomány legyen. „Ne „kutatgassanak”, ne „publikálgassanak”, soha ne elégedjenek meg fél gondolatokkal!” – mondta, hiszen a doktori képzés lényege, hogy ne a tudomány mezsgyéjére juttassa el, ne a félműveltség mázával kenje be a hallgatókat, hanem hogy „juttassa be a tudományos igényesség, a tudományos módszertan, a tudományos eredmények előállításának a világába.”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az együttműködés egyeteme, amiben szeretne a legjobb lenni – zárta gondolatait az intézmény vezetője. Az „együttműködés” eszményét, mint kitűzött célt vetítette elő a megjelent doktorandusz hallgatóknak, majd megnyitotta a 2016/2017-es tanévet.

Az ünnepélyes fogadalomtételt követően Patyi András a KÖFOP 2.1.2-es projekt szponzoraként szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében kihangsúlyozta, hogy kiemelt fontosságú a meginduló projekt az egyetem és a magyar felsőoktatás életében, hiszen számos közös kutatás, fejlesztés és program fog megvalósulni az intézmények közös együttműködésével, amely kihat a közszolgálat egészére. Három fontos területet emelt ki a 2,5 éves projekt megvalósítása során. Ez a tudás, a kompetencia és a mérhető fejlesztés. A rektor célja, hogy a projekt lezárása után az NKE egy jobb egyetem legyen, és az államtudomány az ország tudományos életében is a megfelelő helyre kerüljön.

A 11,5 milliárd forint támogatásból megvalósuló projektet az NKE a saját erőforrásai mellett egy együttműködési rendszer keretén belül szeretné végrehajtani. „Több mint 20 egyetemmel, különböző közigazgatással, közszolgálattal foglalkozó intézménnyel, állami szervezettel fogunk együttműködni, olyanokkal is, akik az elmúlt évek során fenntartással álltak az NKE működéséhez”- mondta Patyi András. A cél a közigazgatás, a közszolgálat és az állam versenyképességének növelése, a vonatkozó tudás mennyiségének és szintjének növelése, a közszolgálat szervezeti és személyi kompetenciájának fejlesztése. „A megvalósítás az egyetemek, konzorciumok, kutatócsoportok, kutatóműhelyek összefogása keretében zajlik”- tette hozzá.

A rektor kifejtette, hogy az előkészítő munka véget ért, most már a kutatások és a fejlesztésen van a hangsúly, majd külön kiemelte Prof. Dr. Kis Norbert és Prof. Dr. Padányi mk. dandártábornok rektorhelyettesek tevékenységét, akiknek rengeteg munkája volt a projektek tervezése és a fejlesztések szakmai előkészítése során.

„Eljött az igazság pillanata” – kezdte meg beszédét Prof. Dr. Padányi József, a projekt szakmai vezetője. Az NKE tudományos rektorhelyettese kifejtette, hogy a projekt szakmai és menedzsment oldala már kész, megteremtettek mindent ahhoz, hogy a kutatások megkezdődjenek.

„A projekt célcsoportja mindenki, aki hozzá akar tenni valamit az államtudományok területén a tudásbázishoz” – folytatta Padányi József. A projekt beleolvad a felsőoktatás feladatrendszerébe, hiszen megvalósul a kutatás, amelyek során új eredmények születnek, ami végül a hallgatók, az érdeklődők asztalára kerülhet tananyag formájában – fejtette ki.

A feladatok során a rektorhelyettes három fontos pontot jelölt ki: műhelytevékenységek megvalósítása, fenntarthatóság és átláthatóság. Bízik benne, hogy hasonló lelkesedéssel fog megvalósulni a projekt, mint ahogy a szakmai előkészítő munka folyt, és reméli, hogy a 2018-as záró rendezvény során sikerül beszámolni arról, hogy a projekt elérte a megfogalmazott céljait.

A program céljai hét alprojektben valósulnak meg, amelyeket a vezetőik ismertettek röviden.

A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása alprojektben koncentrálódnak a projektben elérhető kutatási, pályázati lehetőségek, amelyeket az Államkutatási és Fejlesztési Intézet fog össze Dr. Auer Ádám vezetésével. Ezek többek között a közigazgatás hatékonyságát és a minőségi állami működés támogatását szolgáló tudásközpont létrehozását szolgálják. A nemzetköziesítésre, a külföldi jó gyakorlatok átültetésére, a nemzetközi tudástranszferre is külön alprojekt jött létre A közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetencia igényeinek támogatása címmel, amelyet Dr. Bóka János vezet, s amelynek célja a nemzetközi közszolgálati személyi állomány tudományos munkásságának támogatása és elősegítése.

Dr. Nyikos Györgyi vezetésével A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése címmel külön terület foglalkozik majd olyan képzési programok indításával, amelyek kifejezetten a fejlesztéspolitika területére irányulnak, olyan szakembereknek a képzésére, akik az uniós beruházások és fejlesztések megvalósításával tudnak szakértői szinten foglalkozni.

Szintén Nyikos Györgyi viszi A helyi önkormányzati közszolgálati stratégia-fejlesztési képességek erősítése alprojektet, amely a helyi önkormányzati tudásgyarapításra irányul. A cél olyan jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele és szakértői hálózat kialakítása, amely segíti a helyi önkormányzatok hatékony működését, a lakossági részvétel erősítésével, a civil szféra bevonásával.

Mindemellett az NKE évek óta foglalkozik a jó állam jellemzőinek kutatásával, annak mérhetőségével, s erre a projekt keretében kiemelten lesz lehetőség a jövőben, olyannyira, hogy a KÖFOP-programok egészére irányulóan az NKE fogja a monitoring eljárást lebonyolítani a Dr. Kaiser Tamás által vezetett, A Jó Állam Mutatók című alprojekt keretében. Ennek eredményeként a jó állam mutatókról adatbázis és nyilvántartó rendszer jön létre, mindez hozzájárul a Jó Állam Jelentés évenkénti kiadásához.

A projekt egyik legfőbb célja a fenntartható eredmények felmutatása. Az NKE a közszolgálati dolgozók közvetlen képzése mellett olyan kutatásokat fog megvalósítani, tudásközpontokat létrehozni, amelyek hosszú távon biztosítják a közigazgatás egészének magas színvonalú működését. Az egyetem a kutatási eredményeket, a létrehozott tudást (tankönyvek, publikációk, jó gyakorlatok stb.) egy közszolgálati tudásportálon mindenki által hozzáférhetővé kívánja tenni, hogy a jövőben a közigazgatás minden szereplője fel tudja majd használni azt a minőségi szolgáltatás biztosításához. A közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése alprojektet Dr. Peres Zsuzsanna vezeti.

Mindezen célokat egy olyan szolgáltatató központ támogatná, amely a személyi állomány erősítésével és kompetencia-fejlesztésével segítené humán oldalról a projekt egészének megvalósítását. A Közszolgálati Kiválóság Központ fejlesztése alprojekt vezetője Dr. Horváth József.”

Forrás:
Átfogó közszolgálat-fejlesztés az NKE-n; Podobni István; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2016. szeptember 9.
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés; Széchenyi 2020