Skip to main content
energiajogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Az energiajog legújabb kihívásai, különös tekintettel az intelligens rendszerekre

Szerző: 2017. május 26.No Comments

„MEGHÍVÓ

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt
Dr. Szuchy Róbert, Ph.D. egyetemi docens
habilitációs előadására, amelynek részeként az alábbi előadásokra kerül sor:

A tanórai előadás címe: Az energiajog legújabb kihívásai, különös tekintettel az intelligens rendszerekre
A tanórai előadás ideje és helye: 2017. június 7. 14:00 – 14:45; 1042 Budapest, Viola u. 2–4. Kari Tanácsterem (Mfszt. 10.)

A tudományos (szakmai) előadás és azt követő idegen nyelvű összefoglaló címe: A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok reformja
A tudományos (szakmai) előadás és azt követő idegen nyelvű összefoglaló ideje és helye: 2017. június 7. 15:00 – 16:00; 1042 Budapest, Viola u. 2–4. Kari Tanácsterem (Mfszt. 10.)

Az energiajog egy komplex jogterület, amelynek vizsgálatára interdiszciplináris megközelítési móddal, a közgazdasági és jogi vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával van lehetőség, amelyhez számos energiapolitikai és nem kevés műszaki kérdés is kapcsolódik. Ahogy majd a későbbiekben ismertetésre kerül, az energiajog keretei és tárgya, önmagában az energiajog meghatározása is számos kérdést vet fel, hiszen az energiaszabályozáson át, kötelmi jogi kérdéseken keresztül, a fogyasztóvédelmen át számos területet érint, nem beszélve a környezet- és klímavédelmi aspektusairól, amelyek önmagukban is hatalmas területet ölelnek fel.

A habilitációs értekezés megírásához kapcsolódó kutatómunka során a szakterülethez kapcsolódó elméleti, tudományos munkák széleskörű feldolgozására törekedtem, a nemzetközi és hazai szakirodalmat, a normatív szabályozást és a kialakult gyakorlatot is a vizsgálódásom körébe vontam. Az értekezés írása során számos jogesetet feldolgoztam – értve ezalatt az Európai Bizottság döntéseit, valamint az Európai Unió Bíróságának ítéleteit (jogfejlesztő értelmezéseit) –, amelyek nagyban hozzájárultak a mai, hatályos európai energiajogi gyakorlat kialakulásához.

Az értekezés több idősíkon mozog, hogy bemutassa az egyes szabályozási kérdések fejlődését, valamint azt, hogy ezek a szabályok hogyan járultak hozzá a hatályos energiajogi szabályok kialakulásához és a szabályozás aktuális keretrendszeréhez, továbbá áttekintést ad a hatályos energiajogi szabályozás főbb elemeiről.

Továbbá, tekintettel arra, hogy 2016. november 30-án az Európai Bizottság közzétette a „Tiszta energia minden európainak” intézkedéscsomagját, amely jelentős változásokat kíván eszközölni a jövőben az európai energiajogi szabályokban. E változás igazodik a technológiai fejlődéshez (mint például az e-mobilitás szabályozásának kérdésköre, vagy éppen a decentralizált energiatárolás), ugyanakkor jelentős változásokat kíván eszközölni a korábbi piaci szabályokhoz képest.

Az Európai Bizottság az intézkedéscsomagja során már irányelv-tervezet szinten előkészítette az új szabályokat, mind a villamosenergia, mind a földgázpiac vonatkozásában, így tehát meglehetősen konkrét jogalkotási szándékot láthatunk a közzétett – bár még nem elfogadott – dokumentumokban. Mindenesetre amennyiben e tervezetek elfogadásra kerülnek, akkor – a tagállami implementációkat követően – számos változást hoznak majd az egyes tagállamok energetikai szabályozásában is.

Fontos megemlíteni, hogy az értekezésnek nem az volt a célja, hogy teljes körű, átfogó és leíró jellegű bemutatást adjon a hatályos, akár hazai, akár európai uniós szabályokról, hanem egyes releváns aspektusát kívántam kiemelni és azokat a főbb irányokat kívántam kiemelni, amelyek a jövő fejlődési tendenciáit meghatározzák majd. A dolgozat továbbá a hazai szabályozás egyes aspektusaira is rá kíván világítani, bemutatván azt, hogy a magyar energiajogi szabályozás milyen hosszú időre nyúlik vissza, továbbá hogy az egyes európai jogi szabályok hogyan jelentek meg a magyar jogban, illetve hogy a magyar polgári jog hogyan kezeli az„energiát” mint szabályozási tárgyat…”

Forrás:
Az energiajog legújabb kihívásai, különös tekintettel az intelligens rendszerekre; Szuchy Róbert; Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola; 2017. május (pdf)
Habilitációs tézisek (pdf)