közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről

Szerző: 2019. június 16.No Comments

„A Kormány

1. felhívja a központosított irattári szolgáltatásokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklete szerint kötelezően igénybe vevő államigazgatási szerveket, hogy a 2020. évben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó, öt évnél régebbi irataikat – ide nem értve a hatósági eljárások lefolytatásához szükséges iratokat – adják át a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltatónak;
Felelős: a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter
Határidő: 2020. március 31.

2. a digitális átállás elősegítése érdekében egyetért a Központi Közigazgatási Irattárban 2017. szeptember 14-től elhelyezett és az 1. pont szerint még elhelyezendő iratanyag esetében – az iratanyag rendezését követően – azon iratoknak a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató általi digitalizálásával 2020. évi kezdő időponttal, amelyeket a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti államigazgatási szervek előzményiratként folyamatban lévő ügy intézéséhez a Központi Közigazgatási Irattárból kikérnek;

3. egyetért azzal, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében szükséges források biztosítására az éves költségvetési tervezés során kerüljön sor;

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – a 2020. költségvetési évtől a tervezéskor gondoskodjon az 1. és 2. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében szükséges beépülő jellegű forrás biztosításáról az adott évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében évi 403 177 983 forint összegben úgy, hogy egyidejűleg az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatát a fejezetek Központi Közigazgatási Irattárban tárolt, valamint oda beszállítani tervezett iratmennyisége tárolásával, megőrzésével kapcsolatos költségekkel arányosan csökkenti;
Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: a 2020. évi és az azt követő évek költségvetési tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató 2019. évi informatikai fejlesztéséhez 150 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára egyszeri jelleggel;
Felelős: pénzügyminiszter, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 5. pontban megjelölt forrás rendelkezésre állását követően a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében a PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Korlátolt Felelősségű Társaságban 150 000 000 forint összegű tőkeemelést hajtson végre;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az 5. pontban szereplő forrás rendelkezésre állását követően azonnal

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter bevonásával – vizsgálja meg a kormányhivatalok számára elkülönült, önálló digitális irattár létrehozásának szükségességét, ennek keretében a digitális irattár létrehozásának ütemezéséről a Kormány részére készítsen előterjesztést, amelyben mérje fel a várható kiadásokat, és tegyen javaslatot a finanszírozás módjára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2019. december 1.

8. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – a Kormány részére készítsenek előterjesztést, amelyben tegyenek javaslatot a Korm. rendelet 1. mellékletében és 3. mellékletében felsorolt szervek, valamint a kormányhivatalok hiteles elektronikus dokumentumként meglévő iratainak egységesen, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fejlesztett központitárhely-szolgáltatás igénybevételével történő megőrzésére.
Felelős: belügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2019. december 1.”

Forrás:
1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről; Magyar Közlöny; 2019. évi 97. szám; 2019. június 11.; 3351-3352. oldalak (.pdf)