Skip to main content
jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról

Szerző: 2019. október 26.No Comments

„A Kormány a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása és a kormányzati döntés-előkészítési és döntéshozó folyamatok, valamint egyes kapcsolódó hatósági tevékenységek egységes és kizárólagos informatikai támogatása érdekében

1. elrendeli a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat szerinti Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) – az igazságügyi miniszter és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által közösen meghatározott rendben és ütemben – próbaüzemben és legkésőbb 2020. augusztus 1-jével éles üzemben történő bevezetését, amelynek keretében

a) a Kormány törvényalkotási programja, jogalkotási terve és a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter jogalkotási tájékoztatója megtervezésének és azok végrehajtása ellenőrzésének,

b) a Kormány és a Kormány tagjai jogalkotói hatáskörébe tartozó jogszabályok és az általuk megalkotásra kerülő közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi határozatok – ide nem értve a minősített adatot tartalmazó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és egyedi határozatokat – előkészítésének,

c) a Kormány ügyrendje és a minisztériumok, munkaszervezetek szervezeti és működési szabályzatai szerinti véleményezésnek, egyeztetésnek, valamint a szakmai és politikai döntés-előkészítő és döntéshozó szervek ülései megszervezésének, lebonyolításának és dokumentálásának,

d) a szakmai és politikai döntés-előkészítő és döntéshozó szervek ülésein tárgyalt napirendi pontok nyomonkövetésének és a kiadott feladatok végrehajtása ellenőrzésének,

e) a Kormány által kezdeményezett törvényjavaslatok és országgyűlési határozati javaslatok előkészítésének, az azokkal kapcsolatos b) alpont szerinti feladatoknak és azok Országgyűlés részére történő benyújtásának,

f) a Magyar Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben kihirdetésre, illetve közzétételre kerülő tartalmak kihirdetést, illetve közzétételt megelőző lektorálásának és kihirdetésre, illetve közzétételre átadásának

az IJR használatával kell eleget tenni;

Felelős: miniszterek, Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő: a próbaüzem tekintetében az igazságügyi miniszter, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által meghatározott rendben és ütemben
az éles üzem tekintetében legkésőbb 2020. augusztus 1-jétől

3. felhívja a minisztereket és Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy az IJR bevezetéséhez szükséges intézkedések körében az általuk vezetett minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda, illetve az általuk irányított vagy felügyelt költségvetési szervek tekintetében

a) saját szervezetükön belül biztosítsák az IJR használatát,

b) jelöljék ki a szervezeti adminisztrátorokat és az IJR használatába bevonandó felhasználókat,

c) a kijelölt szervezeti adminisztrátorok útján gondoskodjanak a felhasználók szolgáltatási és ellátási alapadat tár (a továbbiakban: SZEAT) adatainak IJR-be történő átadásának engedélyezéséről, illetve betöltéséről, valamint szerepköreik és jogosultságaik meghatározásáról,

d) tegyék lehetővé az IJR használatába bevont alkalmazottak oktatáson való részvételét,

e) szabályozott úton jelezzék az IJR használata keretében felmerült hibákat és fejlesztési javaslatokat,

f) szükség szerint gondoskodjanak a jelenleg használt belső rendszereik IJR-hez illesztéséről;

Felelős: miniszterek, Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő: folyamatosan

4. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy folytasson egyeztetéseket az IJR-nek a törvényalkotás parlamenti informatikai alrendszere és a NAIH alrendszer e határozat szerinti összehangolt próbaüzembe állításáról és éles üzemben történő bevezetéséről, és egyben felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, hogy az egyeztetésben személyesen vagy képviselőiken keresztül tevékenyen vegyenek részt;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: a próbaüzem tekintetében legkésőbb 2019. október 31.
az éles üzembe történő bevezetés tekintetében legkésőbb 2019. december 31.

5. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a törvényalkotás parlamenti informatikai alrendszere és a NAIH alrendszer üzemeltetési, működtetési és fejlesztési feladatai az Országgyűlés Hivatala és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – külön megállapodásban rögzített módon gyakorolt – egyetértésével, szoros együttműködésben és e szervek feladat- és hatáskörének tiszteletben tartásával kerüljenek meghatározásra;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatosan
a megállapodás megkötésére legkésőbb 2019. december 31.

6. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy – szükség esetén a Kormány más tagjának és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának bevonásával – az IJR bevezetése, működtetése és fenntartása érdekében vizsgálja meg a jogalkotással, jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos és más szabályozási tárgyú jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök módosításának szükségességét, és tegyen javaslatot azoknak az IJR bevezetésével összefüggésben szükséges, valamint a jogalkotással összefüggő adminisztratív terhek csökkentését eredményező módosítására;

Felelős: igazságügyi miniszter, érintett miniszterek, Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő: 2019. október 31.

7. felhívja

a) a belügyminisztert mint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) tulajdonosi joggyakorlóját, hogy a NISZ Zrt. útján gondoskodjon az IJR 1. pont szerinti bevezetéséhez szükséges élesbe állításához és üzemeltetéséhez szükséges környezet biztosításáról, valamint a felhasználók SZEAT adatainak átadásáról,

b) az igazságügyi minisztert mint a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tulajdonosi joggyakorlóját, hogy gondoskodjon

ba) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) mint elektronikus információbiztonsági hatóság megkereséséről a KÖFOP keretében támogatást nyert projektek kapcsán előírt elektronikus információbiztonsági elvárások teljesítésének ellenőrizhetősége és a hatósági támogatás biztosíthatósága érdekében,

bb) az NBSZ mint a sérülékenységvizsgálatot kizárólagosan ellátó szerv megkereséséről az IJR 1. pont szerinti bevezetéséhez szükséges sérülékenységvizsgálat lefolytatása érdekében,

c) a belügyminisztert mint az NBSZ-t irányító minisztert, hogy az NBSZ útján gondoskodjon

ca) a b) pont ba) alpont szerinti megkeresés alapján a hatósági támogatás biztosításáról,

cb) a b) pont bb) alpont szerinti megkeresés alapján a sérülékenységvizsgálat lefolytatásáról;

Felelős: az a) és c) pont tekintetében a belügyminiszter

a b) pont tekintetében az igazságügyi miniszter

Határidő: a felkérést követő legkésőbb 90 napon belül

8. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az IJR önkormányzati alrendszerének 2020. február 1-jével próbaüzemben és – sikeres próbaüzem esetén – éles üzemben történő bevezetésével gondoskodjanak

a) a helyi önkormányzati rendeletek megalkotásának

aa) az IJR kialakításában részt vevő települési önkormányzatok tekintetében,

ab) a főváros, megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzata tekintetében,

ac) valamennyi helyi önkormányzat tekintetében,

b) a helyi önkormányzati rendeletek egységes kihirdetésének és az IJR éles üzemben történő bevezetésekor már kihirdetett és hatályos, illetve azt követően hatályba lépő önkormányzati rendeletek visszamenőleges rögzítésének

az IJR útján történő megvalósításáról akként, hogy a 2020. február 1. és az IJR éles üzemben történő bevezetése közötti időszakban az önkormányzati rendeleteknek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény e határozat közzététele napján hatályos 29. § (2) bekezdése és a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet e határozat közzététele napján hatályos 4. § (5) bekezdése szerinti közzétételére az IJR-t kell használni;

Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont aa) alpontja szerinti próbaüzem tekintetében 2020. február 1.

az a) alpont ab) alpontja szerinti próbaüzem tekintetében 2020. március 16.

az a) alpont ac) alpontja szerinti próbaüzem tekintetében 2020. július 1.

a b) alpont szerinti próbaüzem tekintetében 2020. július 1.

az a) alpont szerinti éles üzem tekintetében 2020. augusztus 1.

a b) alpont szerinti éles üzem tekintetében 2020. augusztus 1.

9. felhívja az igazságügyi minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a megfelelő egyeztetéseket követően készítsenek előterjesztést az IJR éles üzemben történő tartós működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évben, majd azt követően fenntartási időszakban jelentkező forrásigényről.

Felelős: igazságügyi miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2019. november 15.”

Forrás:
1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozata az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról; Magyar Közlöny; 2019. évi 172. szám; 2019. október 24.; 7170-7192. o. (PDF)