Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéstársadalomtörvények, határozatok

Módosulnak a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatok feltételei

Szerző: 2020. március 2.No Comments

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. ( VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében] „a) ellátja a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:
aa) közreműködik az oktatási és képzési intézmények számára a digitáliskompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások meghatározásában;
ab) megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket, és támogatja azok bevezetését;
ac) szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges tevékenységek, szabályozás megvalósításához;
ad) ellátja a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ szakmai feladatait;
ae) részt vesz a digitális oktatást támogató szakemberek – kiemelten szaktanácsadók, szakértők – felkészítésében, továbbképzésében, valamint közreműködik a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését célzó továbbképzések fejlesztésében, megvalósításában, szervezésében;
af ) ellátja a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont szakmai feladatait;”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében] „c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében szakmai támogatást és együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívás projektgazdái részére a végrehajtásban;”

(3) Az R. 4. § (1) bekezdés i) pont if ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében
ellátja a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott kormányzati stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiákban meghatározott feladatok végrehajtásában, különösen az alábbi stratégiák esetében:] „if ) Magyarország Digitális Agrár Stratégiája és Digitális Élelmiszeripari Stratégiája;”

(4) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében továbbá
a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (a továbbiakban: GINOP) kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt végrehajtásában;
b) a GINOP-pal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” című kiemelt projekt végrehajtásában;
c) előkészíti a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban meghatározott, a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló feladatok kidolgozását, és közreműködik a megvalósításában;
d) működteti az okos város megoldások mérés-értékelését és ehhez kapcsolódó nyilvántartását végző okos város piacteret, ezzel összefüggésben tanácsadással segíti az okos város fejlesztést megvalósítani szándékozó önkormányzatokat;
e) működteti az 5G Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait;
f ) működteti a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait;
g) ellátja a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásában;
h) figyelemmel kíséri a blokklánc technológiával kapcsolatos megoldásokat, és működteti a Blockchain Munkacsoportot;
i) a kormányzati feladatellátással kapcsolatos digitális témákban általános tanácsadói, szakértői tevékenységet nyújt;
j) a Digitális Jólét Koordinációs Központ útján, közfeladatai körében
ja) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,
jb) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
jc) a DJP Hálózat útján közreműködik a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,
jd) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,
je) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,
jf) részt vesz a GINOP keretében megvalósuló, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában,
jg) a Digitális Jólét Program Mentorok közreműködésével ellátja a Kézai Simon Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.”

(5) Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Digitális Jólét Nkft. az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közfeladatait a támogatási jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatási vagy támogatási szerződés keretében látja el.”

3. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. ( VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) a Neumann Nkft.-től a Digitális Jólét Nkft. feladatkörébe átkerült, a 4. § (2) bekezdés j) pont ja)–jf) alpontjában szereplő feladatok tekintetében a Neumann Nkft.-vel a Módr. hatálybalépése előtt megkötött közszolgáltatási, illetve támogatási szerződésekben a Neumann Nkft. helyébe jogutódként a Digitális Jólét Nkft. lép.””

Forrás:
A Kormány 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelete a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 31. szám; 2020. február 28.; 983-984. o. (PDF)