közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Bejegyezték a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-t

Szerző: 2021. március 28.No Comments

„Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eljárva megállapítom, hogy a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkezésének napja 2021. február 27., ezért a Korm. rendelet 3. és 4. §-a hatálybalépésének napja 2021. február 28.”

Forrás:
1/2021. (III. 25.) MK határozat az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 50. szám, 2021. március 25., 2032. o. (PDF)
Háttér:

„… 3. §1 (1) A miniszter a Statútumból fakadó e rendelet szerinti feladatait a Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

(2) A Társaság

a) konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben,

b) a Kormány döntése alapján közreműködik a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,

c) az érintett szervezet felkérésére közreműködhet a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,

d) az a) és b) pont szerinti projektek vonatkozásában projektmegvalósítási követelményeket határoz meg, projektmegvalósítási módszereket és ajánlásokat dolgoz ki,

e) az a) és b) pont szerinti projektek vonatkozásában projektmenedzsment, tanácsadási, szakértői és képzési tevékenységeket láthat el,

f) a feladatai ellátása érdekében együttműködik az egyes minisztériumokkal és a feladatellátásban érintett egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint

g) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály részére meghatároz.

4. §2 (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakba: Áht.) 3/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a Társaság e rendelet szerinti feladatait közfeladatként látja el. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás – központi költségvetésből megelőlegezett és a támogatásból elszámolható – részével a Társaság az Áht. 20. § (2) bekezdésére is figyelemmel számol el. A Társaság a 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységéből származó egyéb bevételeit, az Áht. 3/A. § (3) bekezdésére figyelemmel, az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés napján (a továbbiakban: kezdő nap) folyamatban lévő projektek végrehajtását e rendelet nem érinti.

(3) A kezdő napot követően megkezdett projektek vonatkozásában a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KIFÜ rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak helyett, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében, az e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazandóak.

(4) A kezdő napot követően megkezdett, e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó projektek vonatkozásában a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a KIFÜ rendelet 5. § d) pontjában foglaltak, a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében nem alkalmazandóak.

(5) A kezdő napot követően megkezdett, e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó projektek vonatkozásában a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt projekmenedzsment és egyéb szakértői feladatokat, valamint a 6. § (3) bekezdésében foglalt projekmenedzsment feladatokat, a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) kizárólag abban az esetben és olyan módon láthatja el, ha arról és amilyen módon az érintett szervezettel és a Társasággal előzetesen megállapodott.

(6) E rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú projektek, továbbá azon fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek tekintetében, amelyek esetében az ország biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések az e rendeletben foglalt feladatellátás során nem garantálhatóak, nem kell alkalmazni.

(7) Ha egy projekt esetében az e rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja vagy a KIFÜ rendelet 6. § (5) bekezdése is alkalmazható lenne, az érintett szervezet a felkérést, illetőleg a megállapodást a Társaságnál kezdeményezi. A Társaság a felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése előtt, az érintett szervezet bevonásával, a KIFÜ-vel egyeztet. A felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése az érintett szervezet, a Társaság és a KIFÜ egyeztetése eredményeképpen történhet.

(8) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével létrejött e rendelet, valamint KIFÜ rendelet szerinti megállapodás semmis.

(9) Az e rendeletben meghatározott előírások szándékos vagy ismételt megsértése esetén a Társaság jelzése alapján a miniszter a felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3. és 4. §-a a Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.”

Forrás:
684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről; Nemzeti Jogszabálytár