egészségügyEurópai Unió

Koronavírus: Az Európai Bizottság javaslatot tesz az EU-ba történő beutazás aktualizált keretére, amely szigorú biztosítékok mellett előnyben részesíti a beoltott utazókat

Szerző: 2021. november 28.No Comments

„A Bizottság a mai napon javaslatot tesz az EU-n kívülről érkező, nem alapvetően szükséges utazásokról szóló tanácsi ajánlás naprakésszé tételére a keret egyszerűsítése és a közelmúltbeli fejlemények figyelembevétele érdekében. Elsőbbséget kapnak a már beoltott utazók. A tagállamoknak szisztematikusan újra meg kell nyitniuk határaikat az olyan oltóanyagokkal beoltott személyek előtt, amelyek felkerültek a WHO sürgősségi felhasználásra vonatkozó listájára. Az EU által jóváhagyott oltóanyagokkal beoltottak már most is beutazhatnak az Unió területére. Alapvető biztosítékként minden olyan utazónak, aki a WHO által jóváhagyott, de az Európai Gyógyszerügynökség által jóvá nem hagyott oltóanyagot kapott, valamint a fertőzésből már felgyógyult személyeknek minden esetben negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk. A javaslat értelmében az oltási igazolványokat az elsődleges vakcinázási sorozatot követő 9 hónapos határidőn belül fogadnák el. Ez figyelembe veszi az ECDC azon iránymutatását, amely az elsődleges vakcinázási sorozat befejezése után 6 hónappal esedékes erősítő adag beadására vonatkozik. A javaslat emellett további 3 hónapos időszakot ír elő annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti oltási kampányokat ki lehessen igazítani, és az emberek hozzájuthassanak az erősítő adagokhoz. A javaslat előirányozza a további (erősítő) adag beadása után kiállított oltási igazolványok elfogadását is. Ezen túlmenően – tekintettel arra, hogy az átoltottsági arányok világszerte emelkednek – a Bizottság azt javasolja, hogy jövő év március 1-jétől töröljék azon országok jegyzékét, amelyekből beoltottsági státusztól függetlenül valamennyi utazó beléphet az EU területére. A javaslatot mérlegelés céljából most a Tanács elé terjesztik.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a mai napon javaslatot tesz az EU-n belüli szabad mozgásról szóló tanácsi ajánlás naprakésszé tételére.

Az újranyitás folytatása szigorú biztosítékok mellett a már beoltott, illetve a fertőzésből felgyógyult utazók számára

A tagállamoknak továbbra is nyitva kell állniuk az EU által jóváhagyott oltóanyaggal beoltott utazók előtt. Hasonlóképpen 2022. január 10-től újra meg kell nyitniuk határaikat mindazok előtt, akik a WHO sürgősségi felhasználásra vonatkozó listáján szereplő oltóanyaggal vannak beoltva (a jelenlegi szabályok alapján a tagállamok szabadon dönthetnek az ilyen oltóanyagok elfogadásáról). A szabályok naprakésszé tétele nyomán Unió-szerte egyszerűbbé és koherensebbé válnak az előírások, megkönnyítve a már beoltott utazók számára útjuk megtervezését.

2022. január 10-től azok számára is lehetővé válna az EU-ba való beutazás, akik az utazásukat megelőző 180 napban felgyógyultak a koronavírus-betegségből, és rendelkeznek uniós digitális Covid-igazolvánnyal vagy azzal egyenértékűnek minősített igazolvánnyal.

Minderre szigorú biztosítékok mellett kerül sor: azoknak az utazóknak, akik a WHO által jóváhagyott, de az Európai Gyógyszerügynökség által jóvá nem hagyott oltóanyagot kaptak, valamint a fertőzésből már felgyógyultak személyeknek az indulás előtt elvégzett negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk. Ez biztosítja majd, hogy a határok újranyitása biztonságosan valósuljon meg, tekintettel arra, hogy a vírus időnként az immunitás ellenére is fertőz.

Ezen túlmenően minden már beoltott utazóra vonatkozó követelmény, hogy elsődleges vakcinázási sorozatának befejezése ne legyen 9 hónapnál régebbi vagy az adott személy kiegészítő adagban is részesüljön. Ez a szabály ugyancsak 2022. január 10-től lenne alkalmazandó. A 9 hónapos elfogadási időszak figyelembe veszi az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) iránymutatását az erősítő adagok 6 hónap elteltével történő beadására vonatkozóan, és további 3 hónapos időszakot ír elő annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti oltási kampányokat ki lehessen igazítani, és az emberek hozzájuthassanak az erősítő adagokhoz.

A tagállamoknak el kell fogadniuk az uniós digitális Covid-igazolvánnyal egyenértékűnek minősített nem uniós oltási és gyógyultsági igazolványokat. Azon országok esetében, ahol nem létezik ilyen egyenértékű igazolvány, a tagállamok saját nemzeti joguk alapján továbbra is elfogadhatják a nem uniós országok által kiadott tesztelési és oltási igazolásokat, ugyanakkor képesnek kell lenniük arra, hogy ellenőrizzék azok hitelességét, érvényességét és sértetlenségét.

Végezetül a módosított szabályok egyértelműsítik, hogy a 6 és 17 év közötti gyermekek számára lehetővé kell tenni, hogy védőoltás hiányában indulás előtt végzett negatív PCR-teszttel utazhassanak az EU-ba. A tagállamok az érkezést követő további tesztet, karantént vagy önkéntes karantént írhatnak elő. 6 éven aluli gyermekek esetében nincs szükség tesztre, illetve oltásra.

A korlátozások feloldására vonatkozó aktualizált küszöbértékek

Jelenleg alig több mint 20 jó járványügyi helyzetű országból engedélyezett a nem alapvetően szükséges utazás, függetlenül az egyéni oltási státusztól. Ezen országok jegyzékét a Tanács a vonatkozó tanácsi ajánlásban foglalt járványügyi kritériumok alapján határozza meg. A Bizottság azt javasolja, hogy 2022. január 10-től – az új és egyszerűsített keret alkalmazásáig – módosítsák az országok jegyzékbe vételére vonatkozó jelenlegi küszöbértékek némelyikét:

  • A regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített arányára vonatkozó küszöbérték (vagyis az újonnan regisztrált Covid19-esetek 100 000 főre vetített teljes száma) kismértékben, 75-ről 100-ra emelkedne. Ez azt jelenti, hogy több ország is jogosult lehet a jegyzékbe való felvételre. A kiigazított küszöbérték jóval alacsonyabb lenne a jelenlegi uniós átlagnál, amely meghaladja a 470-et.
  • A heti szinten végzett tesztek aránya (vagyis a Covid19-tesztek 100 000 főre vetített száma) 300-ról 600-ra emelkedne. Ez tükrözi a tesztelési kapacitások általános növekedését, és hozzájárul az adatok megbízhatóságának javításához. A kiigazított küszöbérték ugyancsak a jelenlegi uniós átlag alatt maradna, amely meghaladja az 5 000-et.

Egyszerűsített megközelítés 2022. március 1-jétől

Az oltási kampányok terén világszerte várható előrehaladásra tekintettel a Bizottság 2022. március 1-jétől egyszerűsített megközelítést javasol, amely teljes mértékben az utazó státuszától, nem pedig a kiindulási országtól függ: a tagállamok csak a már beoltott, a felgyógyult vagy az alapvető szükségből utazók beutazását engedélyeznék. Megszűnne a kielégítő járványügyi helyzetű országok jegyzéke, és minden beutazás lehetővé válna ezekből az országokból.

A jegyzék gyakori frissítése megnehezítette az utazók számára útjuk megtervezését. Az új szabályok nagyobb egyértelműséget és láthatóságot biztosítanak számukra, valamint fokozzák a rendszer működőképességét. Mivel az átoltottsági arány világszerte emelkedik, az is észszerűnek tűnik, hogy az utazási korlátozások feloldására az adott személy státusza alapján kerüljön sor és ne azon az alapon, hogy melyik országból érkezik. Ez a változás csak 2022. március 1-jén lépne életbe, hogy a nem uniós országoknak legyen idejük átoltottsági arányuk további növelésére. A korlátozások feloldása továbbá az EU-n kívüli átoltottsági helyzet előzetes értékelésétől függne.

Háttér-információk

Az uniós tagállamok megállapodtak abban, hogy az Európai Unióba a Covid19-világjárvány idején történő beutazásra közös megközelítést alkalmaznak, amelyet tanácsi ajánlás rögzít. E megközelítés alapján a tagállamok az elmúlt hónapokban fokozatosan újranyitották határaikat a már beoltott utazók előtt. A Tanács emellett vezeti és rendszeresen frissíti a kielégítően jó járványügyi helyzetben lévő országok jegyzékét, ahonnan beoltottsági státusztól függetlenül mindenki számára lehetővé kell tenni a beutazást. Az alapvető okok miatt utazók számára ugyancsak lehetővé kell tenni az Európába való beutazást. Az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglettel rendelkező utazók kategóriáit a tanácsi ajánlás II. mellékletében szereplő jegyzék tartalmazza. Az uniós polgárok és a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők, valamint az ilyen személyek családtagjai számára lehetővé kell tenni az EU területére való belépést.

A tanácsi ajánlás továbbá „vészfékmechanizmust” tartalmaz, amely lehetővé teszi a tagállamok gyors és összehangolt fellépését, hogy korlátozzák annak a kockázatát, hogy a koronavírus új variánsai bejussanak az EU-ba.

A tanácsi ajánlás (Írország kivételével) valamennyi tagállamra, valamint arra a négy nem uniós államra is kiterjed, amelyek csatlakoztak a schengeni térséghez (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). Az utazási korlátozás ezen országok esetében a tagállamokéhoz hasonló módon alkalmazandó.

Az Európai Tanács a 2021. október 21–22-i következtetéseiben a járványügyi helyzet alakulása tükrében szorosabb koordinációt sürgetett az Unión belüli szabad mozgás és az Unióba irányuló utazások megkönnyítése érdekében, és felszólított a vonatkozó tanácsi ajánlások felülvizsgálatára.

A beutazási szabályokra vonatkozóan a tagállamok által közölt legfrissebb információk a Re-open EU honlapon érhetők el.

Következő lépések

Most a Tanács feladata, hogy mérlegelje ezt a javaslatot. Az első megbeszélésre a politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus keretében ma délután tartandó tanácsi ülésen kerül sor.

A javaslat Tanács általi elfogadását követően a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az ajánlásban meghatározott intézkedéseket.

További információk

Javaslat az EU-n kívülről történő beutazásról szóló tanácsi ajánlás módosítására

Tájékoztató – Utazási és egészségügyi intézkedések az EU-ban

Utazás a koronavírus-járvány idején

Forrás:
Koronavírus: A Bizottság javaslatot tesz az EU-ba történő beutazás aktualizált keretére, amely szigorú biztosítékok mellett előnyben részesíti a beoltott utazókat; Európai Bizottság; 2021. november 25.