közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Bodor Józsefet az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezték ki

Szerző: 2023. február 18.No Comments

„..1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Bodor Józsefet 2023. február 15. napjától az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – segítve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott, az e-közigazgatásért, az informatikáért, ezek egységes fejlesztéséért, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való feladatainak ellátásában – az egységes, átlátható és strukturált nemzeti informatika és e-közigazgatás működtetése, fejlesztése, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottságának szervezett biztosítása érdekében cselekvő állami tulajdonú gazdasági társaságok portfóliójának homogén kialakítása érdekében felelős különösen

a) a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) révén az érintett gazdasági társaságok és szervezetek konszolidált működtetésének kialakításáért,

b) az Ügynökség és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok konszolidált működtetéséhez szükséges intézkedések, előterjesztések és jogszabály-módosítások előkészítéséért,

c) az a) és b) pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati feladatok összehangolásáért.

(2) A miniszteri biztos a feladatai hatékony ellátása érdekében együttműködik a feladatkörébe tartozó ügyekben az érintett szaktárcákkal, szervezetekkel és egyéb intézményekkel, valamint személyesen vagy delegáltja útján részt vesz az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazatközi fórumok ülésein.

(3) A miniszteri biztos egyéb módon közreműködik a miniszternek a Korm. rendelet 16–19. §-a szerinti feladatainak ellátásában, és ellátja mindazokat a további teendőket, amelyeket a miniszter részére meghatároz.

3. § (1) A miniszteri biztos a 2. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva szakmai felügyeletet gyakorol a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felett.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert.

4. § A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásra és juttatásokra nem jogosult.

5. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában – a Kit. 22. § (3) bekezdésére figyelemmel – titkárság nem segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 7/2022. (VIII. 31.) MK utasítás.”

Forrás:
3/2023. (II. 15.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 3/2023. (II. 15.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2023. évi 9. szám; 2023. február 15.; 938. o. (PDF)
Szerkesztői megjegyzés: Ezt a posztot eredetileg dr. Guller Zoltán töltötte be, akit időközben kineveztek a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatójává. Lásd 7/2022. (VIII. 31.) MK utasítás.