Skip to main content
egészségügyközigazgatás: magyarművelődéspolitikatársadalomtörvények, határozatok

1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról

Szerző: 2023. július 9.No Comments

„A Kormány a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő, a közkiadások hatékony felhasználásának javítása kiadási felülvizsgálatok révén című reform keretében megvalósuló intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) gondoskodjon a kiadási felülvizsgálatok koordinálásáról és elvégzéséről, és
b) hozza létre a Pénzügyminisztérium szervezetén belül a kiadások felülvizsgálatának koordinálásáért és elvégzéséért felelős szervezeti egységet;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében folyamatos, a b) alpont tekintetében azonnal

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti szervezeti egység szorosan működjön együtt a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoporttal a kiadási felülvizsgálatra vonatkozó jogi és szervezeti szabályok kidolgozása, továbbá a közkiadások felülvizsgálatának tervezése, végrehajtása és nyomon követése során;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

3. – figyelembe véve a kiadások mértékét, változását, prioritását és hatékonyságát – egyetért azzal, hogy
a) a 2021. évi zárszámadás alapján az adott év kormányzati kiadásainak legalább 10 százalékára kiterjedő mértékben a 2023. évben az egészségügyre, valamint a családtámogatásra és lakhatásra fordított kiadások és kapcsolódó adókedvezmények,
b) a 2022. évi zárszámadás alapján az adott év kormányzati kiadásainak legalább 10 százalékára kiterjedő mértékben a 2024. évben az oktatásra és állami beruházásokra fordított kiadások
felülvizsgálatára kerül sor, és felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – gondoskodjon a felülvizsgálat elvégzéséről;
Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter, építési és közlekedési miniszter, kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2023. december 31., a b) alpont tekintetében 2024. december 31.

4. egyetért azzal, hogy a kiadások felülvizsgálatának célja a közkiadások megfelelőségének részletes vizsgálata a felülvizsgálat tárgyát képező területeken, különös tekintettel azok pozitív társadalmi hatására, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásra, valamint a költségvetési egyenlegre és a közkiadások középtávú fenntarthatóságára gyakorolt hatására;

5. jóváhagyja a 2023. évi felülvizsgálat 1. melléklet szerinti munkatervét;

6. jóváhagyja a 2023. évi felülvizsgálat módszertanát a 2. melléklet szerint, és egyetért azzal, hogy a 2023. évben
a) az egészségügy területén a felülvizsgálat célja
aa) az egészségügyi közkiadások szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra,
ab) az egyes kiadási részterületeken legalább 3% megtakarítás és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövekedési tartalék elérése és átcsoportosítási lehetőség feltárása a magasabb egészségnyereséggel járó kiadási területek irányába, az aktuális szakpolitikai célok figyelembevételével,
ac) a visegrádi országokkal történt összevetést követően javaslatok megfogalmazása egyes népegészségügyi indikátorok értékeinek hosszabb távú javítása érdekében,
b) a családtámogatás és lakhatási támogatás területén (ideértve az ehhez kapcsolódó adókedvezményeket) a felülvizsgálat célja
ba) a család- és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos közkiadások, továbbá a kapcsolódó adókedvezmények szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra,
bb) az egyes kiadási részterületeken legalább 3% megtakarítás és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövekedési tartalék elérése, a felülvizsgálat eredményeitől függően egyes támogatási formák célzottabbá tétele, a költségvetési források prioritást élvező területek irányába történő átcsoportosítási lehetőségének feltárása az aktuális szakpolitikai célok figyelembevételével, mely célok a magyarországi demográfiai folyamatok kedvező irányba terelése, a családalapítás ösztönzése, a termékenységi arányszám növelése, a családok anyagi biztonságának erősítése, a munka és a családi élet jobb összeegyeztethetősége, valamint a hosszú távon kiszámítható családpolitika;

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter, az építési és közlekedési miniszter és a kultúráért és innovációért felelős miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a 2024. évi felülvizsgálat munkatervéről, módszertanáról és annak részeként a megtakarítási és hatékonysági célokról;
Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter, építési és közlekedési miniszter, kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2024. február 29.

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a kiadási felülvizsgálatok rendszeres elvégzése érdekében a 2024. utáni évekre vonatkozóan az érintett miniszterek bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére arról, hogy mely további kiadások felülvizsgálatára kerül sor a kiadások mértéke, változása, prioritása és hatékonysága kritériumok alapján, valamint az adott kiadások felülvizsgálata munkatervéről, módszertanáról és annak részeként a megtakarítási és hatékonysági célokról;
Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: a 2024. évet követően minden évben február végéig

9. felhívja az érintett minisztereket, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alatt álló szervek bevonásával biztosítsák az 1. pont szerinti szervezeti egység részére a hozzáférést a kiadási felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a kiadási felülvizsgálatok előrehaladásáról negyedévente nyújtson be jelentést a Kormány részére;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott negyedévet követő hónap utolsó napja

11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoporttal folytatott konzultációt követően a kiadási felülvizsgálat eredményeit bemutató, az érintett kiadási területeken megtakarításokat és hatékonyságnövekedést lehetővé tevő intézkedéseket és szakpolitikai lehetőségeket, továbbá a lehetséges nyomon követési intézkedésekkel összefüggő ajánlásokat tartalmazó jelentést nyújtson be a Kormány részére;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felülvizsgálat évét követő évben január 31.

12. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 11. pont szerinti jelentést küldje meg az Országgyűlés illetékes bizottságának és a Költségvetési Tanácsnak;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a Kormány döntését követően

13. felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek az ajánlások végrehajtásáról (az ajánlásoktól való eltérést és annak indokát külön indokolva), valamint az ajánlások költségvetési tervezés során történő figyelembevételéről beszámolót, amit megküldenek a pénzügyminiszternek;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: a felülvizsgálat évét követő évben március 31.

14. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az éves költségvetési törvény tervezetének általános indokolásában ismertesse a 2023. évi és 2024. évi felülvizsgálatok megállapításait és azok eredményét a „tartsd be vagy indokold meg” elvvel összhangban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az éves költségvetési törvény tervezetének benyújtásáig

15. felhívja a pénzügyminisztert, hogy nyújtson be záró jelentést a Kormány részére, amelyben bemutatja, hogy a 2023–2024. évi időszakra vonatkozó négy kiadási felülvizsgálat együttesen a kormányzati kiadások legalább 20 százalékára terjedt ki.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2025. december 31.

1. melléklet az 1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozathoz
A közkiadások 2023. évi felülvizsgálatának munkaterve

2. melléklet az 1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozathoz
A közkiadások 2023. évi felülvizsgálatának módszertana
A) Általános módszertan

B) Terület-specifikus módszertan – Kulcskérdések…”

Forrás:
1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozata a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról; Magyar Közlöny; 2023. évi 98. szám; 2023. július 4.; 4976-4982. o. (PDF)