Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról

Szerző: 2012. július 15.No Comments

„A Kormány úgy dönt, hogy
1. megállapítja az 1. melléklet szerint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013.évi akciótervét,
2. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projekteknek az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program kiemelt projektjeiként történő nevesítését,
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 2. pont szerinti kiemelt projektek támogatási szerződéseit megkösse,
4. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról szóló 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatot,
5. jóváhagyja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervében nevesített EKOP 3.1.2 „Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása” című kiemelt projekt támogatási keretösszegének 200 millió forinttal, 943 millió forintra történő emelését.”

1. melléklet az 1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása – 1. prioritás:
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely célja a közigazgatás működésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges belső fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú szolgáltatások. Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetőségét a 2. prioritási tengelyben szereplő beavatkozások alapozzák meg. E beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedő közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett beavatkozások az összes államigazgatási ügyet, eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011: 1,00
2012: 27,08
2013: 0,00
Összesen: 28,8 (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011: 0,00
2012: 22,84
2013: 5,24
2014: 0,00
2015: 0,00
Összesen: 28,04 (Mrd Ft)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció Konstrukció neve
kódja
1.2.18 Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja
1.2.15 E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ létrehozása
1.2.14 A hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizálása
1.A.2 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására
1.2.17 A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret
1.2.22 Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer
1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
1.A.3 Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés (HR, gazdálkodás, intézményi működtetés, iratkezelés)
1.2.20 Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése
1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer
1.1.10 A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése
1.2.21 Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása
1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek integrációja
1.1.4 Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)
1.1.7 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex fejlesztése
1.2.4 Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer
1.1.12 Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
1.2.10 Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer
1.1.13 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakrendszeri informatikai fejlesztése
1.1.15 Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásban 2. ütem
1.2.11 Országos támogatás-ellenőrzési rendszer
1.1.16 A bírósági szervezetrendszert érintő jogszabályi változásokból eredő fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezetői Információs Rendszerben

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék konstrukciók
1.1.18 Külső és belső adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása
1.2.24 Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására
1.1.8 A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok elektronikus nyilvántartásáról
1.1.16 Költségvetés tervezési és központi költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer

I. Prioritás bemutatása – 2. prioritás:
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma:
A prioritási tengely fő célja az ügyfelek kiszolgálásához szükséges beavatkozások megvalósítása, a közigazgatási szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, tranzakciós szintjének emelése. Egységes, szabványosított keretrendszerben kialakításra kerülnek az EU által elvárt 20 szolgáltatás, valamint a 20 szolgáltatáson kívüli, az ügyfeleket leginkább érintő közigazgatási szolgáltatások folyamatainak e-kormányzat vezérelte követelmény specifikációi, majd ezek alapján az érintett szolgáltatási folyamatok elektronizálása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011: 5,90
2012: 21,14
2013: 0,00
Összesen: 27,04

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011: 0,00
2012: 22,14
2013: 4,90
2014: 0,00
2015: 0,00
Összesen: 27,04

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció Konstrukció neve
kódja
2.1.12 ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer
2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása
2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása
2.1.18 Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele
2.3.7 Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása
2.A.2 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre
2.1.17 A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret
2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás
2.1.16 E-befogadás
2.1.20 Postai agóra
2.2.1 Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)
2.2.2 Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és szolgáltatás kialakítása
2.2.4 Kormányzati intézmények központi telephelyein végberendezések modernizációja
2.2.5 Belügyi, hatósági és közintézményi internet-hozzáférést nyújtó szervek informatikai végberendezéseinek korszerűsítése
2.1.22 Intelligens bírósági határozatkereső rendszer

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék konstrukciók
2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása
2.1.19 Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés ügyfélkapcsolati fejlesztése
2.1.8 Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem
2.1.21 Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer
2.1.9 Törvényhozás Információs rendszer és a kapcsolódó weboldal továbbfejlesztése

I. Prioritás bemutatása – 3. prioritás:
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma:
A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül – a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés alá tartozik. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyan nem valósítható meg központi, egységes irányítás nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az operatív program külön prioritási tengelyt tartalmaz a Közép-magyarországi régióra, mint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás alá eső régióra. Jelen prioritási tengely leképezi az 1. és 2. számú prioritási tengelyeket a Közép-magyarországi régióra.

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció Konstrukció neve
kódja
3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása
3.1.5 A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban
3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék támogatási konstrukciók
3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása
3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program kiemelt projektjei
1.2.18 Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja, 1.2.17/A Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése, 1.2.17/B Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása, 1.2.22 Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer, 1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer, 1.2.20 Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése, 1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer, 1.1.10 A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése, 1.2.21 Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása, 1.1.4 Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2), 1.1.7 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex fejlesztése, 1.2.4 Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer, 1.1.12 Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, 1.2.10 Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer, 1.1.13 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakrendszeri informatikai fejlesztése, 1.1.15 Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásban 2. ütem, 1.2.11 Országos támogatás-ellenőrzési rendszer, 1.1.16 A bírósági szervezetrendszert érintő jogszabályi változásokból eredő fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezetői Információs Rendszerben, 2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása, 2.1.18 Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele, 2.3.7 Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása, 2.1.17/A Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése, 2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás, 2.1.16 E-befogadás, 2.1.20 Postai agóra, 2.2.1 Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő), 2.2.2 Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és szolgáltatás kialakítása, 2.2.4 Kormányzati intézmények központi telephelyein végberendezések modernizációja, 2.2.5 Belügyi, hatósági és közintézményi internet- hozzáférést nyújtó szervek informatikai végberendezéseinek korszerűsítése, 2.1.22 Intelligens bírósági határozatkereső rendszer, 3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása, 3.1.5 A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban, 1.1.16 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-politika kapacitásának biztosítása

Forrás:
A Kormány 1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról, valamint kiemelt projektek nevesítéséről az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervében és az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akciótervében, Magyar Közlöny, 2012. évi 90. szám, 2012. július 12., 13397-13408. oldalak (pdf)
A visszavont 1247/2011. (VII. 18.) Kormányhatározat