Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Szerző: 2012. július 29.No Comments

„…41. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 9. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

42. § (2) Az R10. a következő 11/A.–11/B.§-okkal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
Okmányirodák szakmai irányítása
11/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egységeiként működő okmányirodák feladataiért felelős központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(2) A KEKKH az (1) bekezdésben foglalt feladatai ellátásán túl szakmai irányítást gyakorol az okmányirodák ügyfélszolgálati tevékenysége, működése felett, amelynek keretében ellátja különösen az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat.

Fõvárosi és megyei kormányhivatalok informatikai irányítása
11/B. § (1) A KEKKH szakmai irányítást gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási szerveinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) törzshivatala és szakigazgatási szervei informatikai tevékenysége felett, ennek keretében gondoskodik az informatikai üzemeltetés feltételeinek meghatározásáról, valamint egyetértési jogot gyakorol az informatikai tárgyú szerződések megkötése során.
(2) A KEKKH az (1) bekezdés szerinti szakmai irányítása keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei által használt szakrendszerek esetében együttműködik a szakrendszereket üzemeltető szakmai irányító szervvel.”

(3) Az R10. 12.§(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e rendeletben megjelölt nyilvántartások kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódóan a KEKKH:] „c) biztosítja a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodák feladatainak ellátásához a külön rendeletben meghatározott technikai eszközöket, valamint részt vesz az okmányirodai feladatokat ellátó kormánytisztviselők és a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársainak képzésében, továbbképzésében, vizsgáztatásában,”…

80. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010.(XII.28.) Korm. rendelet módosítása
80 § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet h) pontjában az „okmányirodák” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai” szöveg lép.

91. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
91 § (1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 159. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „11. okmányiroda: a Központi Okmányiroda, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) törzshivatalának okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége, amely útján a járási hivatal ellátja a hatáskörébe utalt elsőfokú közigazgatási hatósági feladatait,”
(2) Az R24. 170. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A járási hivatal a fizetési kötelezettség POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét a KEK KH által működtetett informatikai rendszer igénybevételével, az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott technikai feltételeknek megfelelően biztosítja.”

92. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
92 § Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-ában a „Kormányhivatalokat, az okmányirodákat” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait” szöveg lép…”

Forrás:
A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 101. szám; 2012. július 26.; 17302-17342. oldalak (pdf)