Skip to main content
gazdaságinformatikatársadalom

A digitális piac mint a növekedés motorja

Szerző: 2012. július 31.No Comments

„…2. A növekedés fellendítése a digitális technológia segít­ségével

2.1 A hasznos infrastruktúrákat mihamarabb ki kell terjesz­teni Európa egész területére, a tengerentúli országokat és terü­leteket is ideértve (3). A szolgáltatóknak valamennyi térségben, még az elszigetelt övezetekben is biztosítaniuk kell az egye­temes hozzáférést. Az EGSZB megítélése szerint a digitális egységes piacba vetett bizalom megerősítéséről szóló COM(2011) 942. számú közlemény feltehetően nem lesz elegendő.
2.2 Alapvető feltétel a társadalom valamennyi tagjának hozzáférése a hardverekhez és szoftverekhez, (4) valamint az ezek használatára irányuló képzés. A népesség egynegyede időskorú, és szükség van e gazdasági erő integrációjára. Az EGSZB úgy véli, hogy a hozzáférhetőséget a menetrenden belül prioritássá kell emelni.
2.3 Az ikt-kra (információs és kommunikációs technoló­giák) vonatkozóan az ágazattal, a kkv-kkal és a civil társadalom más érdekelt feleivel közösen szabványokat kell kidolgozni (5) annak érdekében, hogy biztosítsuk az ikt-khoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások teljes interoperabilitását és kompatibilitását, valamint az uniós politikákat támogató korsze­rűsített ikt-szabványosítási politika létrehozását (az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalásának (6) 69. és 72. pontja). Az EGSZB véleménye szerint hasznos a szabványosí­tásban részt vevő kkv-k és társadalmi szereplők pénzügyi támo­gatása.
2.4 Meg kell valósítani az európai hálózatok összekapcso­lását, előmozdítva ezáltal a digitális gazdaság megteremtését és bővítve az áruk és szolgáltatások kínálatát (CESE 490/2012. sz. vélemény – TEN/469).
2.5 Az EGSZB szerint uniós szinten meg kell szervezni a kínálat kölcsönös átjárhatóságát. A szabványosítás lehetővé teszi majd az európai érdekek új nemzetközi piacokon történő érvényesítését.
2.6 Az EGSZB korábban már állást foglalt a nyílt és háló­zatsemleges internet mellett (7).
2.7 A belső piacnak – szabadon hozzáférhető és nyílt forráskódú szoftverek alkalmazásával – minden esetben biztosítania kell a felhasználást annak érdekében, hogy felsza­badítsa a keresletben rejlő lehetőségeket.
2.8 Az EGSZB támogatja az interfészekre vonatkozó közös szabványok kidolgozását.
2.9 Az EGSZB úgy véli, hogy sikeres közigazgatási együtt­ működést kell megvalósítani a tagállamok között, és nélkülöz­hetetlen a határokon átnyúló elektronikus közszolgáltatások megnyitása, amit elősegíthetne az IMI-hez (belső piaci informá­ciós rendszer) való általános hozzáférés. Mindezt többoldalú európai kormányzás keretében kell megvalósítani (8).

2.15 2015-re az álláshelyek 95%-ában szükség lesz az internettel kapcsolatos kompetenciákra. Az EGSZB el szeretné kerülni, hogy a megtett intézkedéseknek olyan kedvezőtlen hatásaik legyenek a munka világára, mint például a következők:
— a munkavállalóknak folyamatosan szoros határidőkkel kell dolgozniuk, és „kvázi rendőri” felügyeletnek vetik alá őket,
— nyomott áron fizetett és a társadalmi konfliktusok esetén fellépő közvetítőket, azaz a szakszervezeteket megkerülő távmunka, ami egyaránt káros az egyének és a kollektív jogok számára.
Az EGSZB szerint a digitális gazdaságban – ugyanúgy, mint máshol – csak a tisztességes foglalkoztatás megengedett, mivel ez lehetővé teszi a globális kereslet növekedését.

3. A növekedés elősegítése a digitális gazdaságba vetett bizalom révén

4. A termelékenység és az inkluzív növekedés kialakítása

4.4 A közszféra
4.4.1 A GDP 20%-át kitevő közbeszerzési szerződések biztonságos jellegét is szavatolni kell.
4.4.2 Az EGSZB szerint szükséges, hogy a közigazgatási hatóságok a biztonságos elektronikus azonosítás és az elektro­nikus aláírás alkalmazásával az interneten keresztül bárki számára, azaz a magánszemélyek, a közigazgatási szervek, a vállalkozások és a közbeszerzési szereplők számára is gyorsan elérhetők legyenek.
4.4.3 Ami a közszférát illeti, a tagállamok az Európai Bizottsággal közösen végzik a szolgáltatási irányelv végrehajtá­sával kapcsolatos „kölcsönös értékelést”. Az EGSZB javasolja, hogy a szolgáltatási irányelvet a digitális egységes piac számára teremtett lehetőségek tekintetében is értékeljék.
4.4.3.1 Az EGSZB-nek meggyőződése, hogy a digitális belső piac a jogbiztonságnak és a technológiának köszönhetően széle­síteni tudja a közszférabeli kínálatot: az intelligens közszolgál­tatásokra irányuló megoldásoknak köszönhető gazdaságosság zökkenőmentes határokon átnyúló közbeszerzéseket eredmé­nyezhet.
4.4.4 A közszféra információinak további felhasználá­sáról szóló irányelv (23) Európai Bizottság általi felülvizsgálata egyszerűbbé teheti a vállalatok és a magánszemélyek munkáját (lásd a TEN/478. számú véleményt – szerkesztés alatt).
5. A digitális technológia mint a fenntartható növekedés mozgatórugója
…”

Forrás:
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A digitális piac mint a növekedés motorja (feltáró vélemény) (2012/C 229/01); Az Európai Unió Hivatalos Lapja; 2012. július 31. (pdf)