Skip to main content

Találat: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Körforgásos gazdaság: az Európai Bizottság beszámolója az elért haladásról

„Egy évvel a körforgásos gazdaságról szóló csomag elfogadását követően ma arról számol be a Bizottság, hogy a 2015-ös cselekvési tervében beütemezett kulcsfontosságú kezdeményezések terén milyen eredményeket, illetve előrelépéseket sikerült elérni. A Bizottság e beszámolóval egyidejűleg további intézkedéseket tett: az Európai Beruházási Bankkal (EBB) létrehozta a pénzügyi platformot, amelyen keresztül a beruházók és az innovátorok kapcsolatba tudnak lépni egymással, iránymutatást adott ki a tagállamok számára azzal kapcsolatban, miként tudnak a hulladékból energiát nyerni, célirányos javaslatokat tett az elektromos és elektronikai berendezésekben található bizonyos...

Részletek

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye : A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról

„..1.1 Az EGSZB üdvözli a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amelynek célja az, hogy megerősítse az uniós egységes piacot azáltal, hogy egyszerűbbé teszi a biztonságos és akadálymentes, határokon átnyúló elekt­ronikus tranzakciókat, és növeli a beléjük vetett bizalmat. 1.2 Az EGSZB határozottan támogatja az egységes piac fejlő­dését, és úgy véli, hogy a rendeletnek köszönhetően az Európai Unión belül hatékonyabbá válnak az online magán- és közszol­gáltatások, az elektronikus üzletvitel és...

Részletek

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye : A gyermekbarát internet európai stratégiája

„1.1 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tudomásul veszi a szóban forgó közleményt, amely meg kívánja valósítani az Európai Unió gyermekjogi ütemtervének egyik kötelezettségvállalását (a 9. cselekvést), amelynek célja a kocká­zatok megelőzése, a gyermekek felelősségvállalása, valamint az internethasználatban való részvételük növelése, az internet pozitív megítélésének („a tudáshoz való hozzáférés, a kommu­nikáció, a készségfejlesztés, valamint a karrierkilátásaik és foglal­koztathatóságuk javítása terén kínálkozó lehetőségek”) keretében (1). ... 1.4 Az EGSZB mindazonáltal kiemel néhány problémát és hiányosságot is, amelyekkel kapcsolatban bizonyos döntések korrigálására és...

Részletek

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Intelligens és inkluzív növekedés

„...Az EGSZB véleménye szerint nem lehetséges tartós, fenntartható, intelligens növekedés felzárkóztatás nélkül. Ezért az EU 2020 stratégia hármas célja, az „intelligens”, a „fenntart­ ható” és a „befogadó-felzárkóztató” növekedés terve lényegét tekintve helyes, de megvalósításához a kiegyensúlyozott makro­ gazdasági intézkedéscsomag mellett strukturális reformok, több és jobb eszközök kellenek...” Forrás: Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Intelligens és inkluzív növekedés (saját kezdeményezésű vélemény) (2012/C 351/01); Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 483. plenáris ülés, 2012. szeptember 18. és 19.; EUR-lex; C 351, 55. évfolyam, 2012....

Részletek

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában

„...1 Következtetés és ajánlások 1.1 Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság általános megközelítését, egyetért a javasolt felhatalmazási alap kiválasz­tásával, és elvben helyesli a javaslat célkitűzéseit, amelyek szorosan követik az EGSZB egyik véleményét. Az adatvédelem jogi státuszát illetően az EGSZB úgy véli, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó, az Alapjogi Charta 8. cikkében és az EUMSZ 16. cikkének (2) bekezdésében rögzített jog kell, hogy határt szabjon az adatok belső piaci keretben történő feldolgozásának és átadásának. 1.2 Azzal kapcsolatban, hogy a javaslat a rendeletet...

Részletek

A digitális piac mint a növekedés motorja

„...2. A növekedés fellendítése a digitális technológia segít­ségével 2.1 A hasznos infrastruktúrákat mihamarabb ki kell terjesz­teni Európa egész területére, a tengerentúli országokat és terü­leteket is ideértve (3). A szolgáltatóknak valamennyi térségben, még az elszigetelt övezetekben is biztosítaniuk kell az egye­temes hozzáférést. Az EGSZB megítélése szerint a digitális egységes piacba vetett bizalom megerősítéséről szóló COM(2011) 942. számú közlemény feltehetően nem lesz elegendő. 2.2 Alapvető feltétel a társadalom valamennyi tagjának hozzáférése a hardverekhez és szoftverekhez, (4) valamint az ezek használatára irányuló képzés. A népesség...

Részletek