Skip to main content
közigazgatás: magyar

Módosítás a szervezetfejlesztési program érdekében kiírt felhívás útmutatójában

Szerző: 2012. szeptember 7.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ”Szervezetfejlesztési program” című, ÁROP-1.2.18 kódszámú kiemelt felhívás szakmai tartalmát pontosítottuk, továbbá a projektjavaslat beadási határidejét október 8-ig meghosszabbítottuk.


A jelen projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja
a közigazgatási működési hatékonyság növelését támogató kezdeményezések célzott alkalmazása; beavatkozási területeinek és a kapcsolódó módszertani eszközeinek meghatározása, szükség esetén egyedi fejlesztése az egységes elvek és módszerek mentén történő, fenntartható, folyamatos működés-fejlesztés megvalósulása érdekében.

A projekt fókusza a hatékonyabb és gazdaságosabb erőforrás-felhasználást, a jobb teljesítményt, szolgáltatási színvonalat eredményező teljesítmény- és folyamatmenedzsment módszerek és az ezeket támogató változás-, projekt-, tudás- és minőségmenedzsment módszerek meghatározása, központi módszertanba átültetése, a hazai közigazgatási szükségletekre történő testre szabása, valamint alkalmazásuk szervezeti hátterének támogatása. A program a közigazgatás szervezetein belüli működés javítására hat, s nem célja a jelenlegi közigazgatási intézményrendszer szerkezetének átalakítása.

A program kialakítása és megvalósítása során tekintettel kell lenni a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltakra, mely értelmében az új közigazgatási rendszer véglegesítése során törekedni kell arra, hogy a hatékonyságnövekedéssel költségvetési megtakarítás is elérhető legyen.

Elvárt eredmények
A projektben a következő eredményeket kell elérni:

1. Tanulmány keretében be kell mutatni az előző időszak magyar közigazgatásban végrehajtott rendszerszintű, illetve egyes szervezeteket érintő fontosabb szervezet- és működésfejlesztési intézkedéseinek hatásait és a végrehajtás tapasztalatait, ideértve az ÁROP keretében megvalósult projektek tapasztalatait, továbbá a jelen projekt szempontjából releváns nemzetközi tapasztalatokat.

2. Egységes, transzparens szempontrendszerű értékelési modell kidolgozását követően reprezentatív minta alapján fel kell mérni a kiemelt projekthez kapcsolódó pályázati konstrukcióban érdekelt hazai központi közigazgatási intézmények általános szervezeti- és működési helyzetképét, ez alapján a releváns szervezetfejlesztési szükségleteket. A felmérés eredményei, megállapításai alapján meg kell határozni a hatékonyságnövelést célzó fejlesztés fókuszterületeit és ki kell dolgozni a vonatkozó beavatkozási logikákat és a tervezett hatásmechanizmust.

3. Egységes módszertant kell kialakítani az államigazgatási szervek működési hatékonyságának növelését célzó meghatározott fejlesztési fókuszterületek és beavatkozási logikák alapján. A módszertannak tartalmaznia kell az egyes közigazgatási intézmények kiindulási szervezeti állapot felmérésére (szervezeti átvilágítás) irányadó alapelveket és szabályokat, továbbá a szervezeti hatékonyság növelését szolgáló – a fejlesztési fókuszterületeknek és beavatkozási logikáknak megfelelő – teljesítménymenedzsment és folyamatmenedzsment módszereit és eszközöket. A módszertannak külön ki kell térnie azon eszközök bemutatására, amelyek a szervezeti változások kezelését támogatják.

A teljesítménymenedzsment részeként ki kell dolgozni a stratégiai és operatív szervezeti teljesítménymenedzsment módszereit, ideértve a szervezeti célrendszer és kapcsolódó indikátorok meghatározását, mérését, az adatok gyűjtésének, feldolgozásának és elemzésének és beszámolásnak a módszereit, valamint a szervezeti célok megvalósítását szolgáló személyes teljesítménymenedzsment módszereit és eszközeit.

A folyamatmenedzsment módszereknek tartalmazniuk kell a folyamatok felmérésére (ideértve a folyamatok lépéseinek, erőforrás- és időigényének meghatározását), leírására és optimalizálására szolgáló módszereket, eszközöket és konvenciókat. A módszertan részeként ki kell dolgozni továbbá a teljesítmény- és folyamatmenedzsment eszközök alkalmazása eredményeként megvalósuló szervezeti változások kezelésére alkalmas változás- és projektmenedzsment módszereket és eszközöket.

A működési hatékonyság növelését szolgáló teljesítmény- és folyamatmenedzsment módszerek alkalmazásának peremfeltétele, hogy a meglevő szervezeti tudás ne vesszen el, azt hatékonyabban és eredményesebben használják fel, valamint a működési hatékonyság javítása mellett a szervezetek megőrizzék, ill. fejlesszék tevékenységük színvonalát. Ezért a módszertan részeként ki kell dolgozni az ezt szolgáló tudásmenedzsment és minőségmenedzsment módszereket és eszközöket. A módszertannak külön ki kell térnie azon megoldások alkalmazás-szintű bemutatására, amelyek a szervezeti változások kezelését támogatják. A fejlesztés további eredményei:

  • a. A projekt során kidolgozandó módszertanok egységes alkalmazása, a jó gyakorlatok átvétele és az egyedi fejlesztési szükségletek meghatározásának támogatása érdekében ki kell dolgozni a központi közigazgatási szervezetek támogató (egyedi szakmai folyamatain kívüli) folyamatainak katalógusát.
  • b. A szervezeti működés hatékonyságának növelése érdekében kialakított egységes módszertanokhoz kapcsolódóan ki kell dolgozni a kritikus szervezet- és működésfejlesztési kimenetek, eredménytermékek elvárt tartalmi elemeit, illetve struktúráját azért, hogy az egyes intézmények működés hatékonysági mutatói, továbbá a végrehajtott változtatások egységes kezelése, nyomon követése biztosítható legyen.
  • c. A módszertanok részeként meg kell határozni, hogy a módszerek, eszközök alkalmazásával kapcsolatban a szervezeteknek milyen belső követelményeknek kell megfelelniük, ideértve a belső erőforrás biztosítását is, mely esetekben és milyen mértékben javasolt külső szolgáltatók bevonása és a külső szolgáltatókkal szemben milyen általános követelményeket kell meghatározni.
  • d. Meg kell határozni a működési hatékonyság fejlesztését szolgáló beavatkozások, a szervezeti teljesítménymenedzsmentet, folyamatmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és minőségmenedzsmentet támogató informatikai alkalmazások körét, és a folyamatmenedzsmentet támogató eszközökkel szembeni általános követelményeket.

4. Legalább két szervezetben előzetesen pilot jelleggel ki kell próbálni az egységes módszertanban meghatározott szervezet- és működésfejlesztési megoldások és eszközök alkalmazhatóságát, majd a végrehajtás tapasztalatait vissza kell csatolni a módszertanokba, illetve el kell végezni azok finomhangolását.

5. A projekt keretében ki kell dolgozni a fenntartható és folyamatos hatékonyság- fejlesztés szervezeti támogatásának belső kereteit és feltételrendszerét a központi és helyi közigazgatás vonatkozásában.

6. A projekt során biztosítani kell a projekthez kapcsolódó, a központi közigazgatási szervek működési hatékonyságának fejlesztésére irányuló projektek előkészítése során a potenciális kedvezményezettek számára a szükségletfelméréssel – és értettség- vizsgálattal, valamint a módszertanok alkalmazásával kapcsolatos szakmai konzultáció lehetőségét.

7. Biztosítani kell a végleges módszertanok és eszközrendszer több szervezetre kiterjedő alkalmazhatóságának alapvető feltételeit. Ennek keretében képzéseket kell szervezni az érintett célközönségnek, biztosítani kell az érintett államigazgatási szervek tájékoztatását és felkészítését a programban való részvételre, továbbá ki kell alakítani a program végrehajtását megkönnyítő online felületen keresztüli gyors tapasztalatcsere és tudásbázis feltételeit.

A rendszerszintű bevezetés érdekében jelen kiemelt projektet az Államreform operatív program 2011-2013. évi akciótervében szereplő két további pályázat egészíti ki:

  • a) az államigazgatási szerveknek (minisztériumoknak, központi hivataloknak, kormányhivataloknak, autonóm államigazgatási szerveknek) szóló könnyített elbírálású támogatás, valamint
  • b) a települési, területi és kisebbségi önkormányzatoknak szóló pályázat.

Jelen projekt feladata, hogy a módszertan alapján kidolgozza az államigazgatási szerveknek szóló pályázat (7. a) szakmai feltételeit, összehangolja a pályázatok lebonyolítását, továbbá nyomon kövesse a pályázatokon nyertes szervezetek szakmai előrehaladását…”

Forrás:
Módosítás a szervezetfejlesztési program érdekében kiírt felhívás útmutatójában; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. szeptember 7.
Kapcsolódó dokumentumok