Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalom

A kreatív iparágak és a kreatív osztály helyzete Pécsett az elméleti és a regionális gazdasági elemzések tükrében

Szerző: 2016. április 4.No Comments

„A disszertáció regionális gazdasági elemzések, különböző kvantitatív és kvalitatív kutatási eszközök segítségével a pécsi kreatív iparágak gazdaságban betöltött szerepét és a Pécsett dolgozó kreatív osztály attitűdjeit vizsgálja. Az értekezés fő elméleti célkitűzései között szerepelt a kreatív gazdaság és a kreatív iparágak definícióját érintő tudományos eredmények összegyűjtése és kritikai értékelése. Az értekezés részletesen foglalkozik a floridai kreatív osztály elméletével és annak kritikájával is, rávilágítva a definíció újraértelmezésének szükségességére. Tudományos hipotéziseimet is erre építettem, illetve elméleti hipotéziseim között szerepelt egyrészt a kreatív iparágak besorolási nehézségének bizonyítása, a konkrét statisztikai kódok meghatározásának ellehetetlenülése, másrészt a kreatív osztály tudományos vizsgálatának problematikája.

Szekunder kutatásom során az eddig megjelent tanulmányok, munkahelyteremtési programok és a megyében végbemenő klaszteresedési folyamat mélyreható vizsgálatával feltártam Pécs és Baranya megye kreatív ipari múltját, s rávilágítottam az ok-okozati összefüggésekre. Eredményeimet az elkészített szakértői mélyinterjúk segítségével támasztottam alá. Primer kutatásom két részből állt: egy KSH által nyújtott adatbázis alapján készített elemzésből, és egy, a pécsi kreatív osztály körében végzett online kérdőíves kutatásból. Az adatbázis elemzés elsődleges célja az volt, hogy bemutassam a kreatív iparágaknak a pécsi gazdaságban betöltött szerepét, meghatározzam ezek súlyát és szemléltessem az iparágak teljesítményében 2007-2011 között bekövetkezett változásokat.
…A kutatások eredményein keresztül bizonyítottam, hogy a kreatív iparágak potenciális bázist képeznek a város gazdasági struktúrájában. A kreatív osztály attitűdjeinek vizsgálatával feltártam azokat a faktorokat, amelyek kulcstényezőként meghatározó szerepet játszanak a kreatív osztály lakó-„város” választásában és munkahelyi elégedettségében… ”

Forrás:
A kreatív iparágak és a kreatív osztály helyzete Pécsett az elméleti és a regionális gazdasági elemzések tükrében; Keresnyei Krisztina; Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola; 2015 (A doktori védés időpontja: 2016-IV-08 14:00, helye: PTE KTK Pécs, Rákóczi u. 80. II. em. Rektori Tanácsterem) (pdf)