Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

Szerző: 2016. április 24.No Comments

1. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja
1. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi- gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele. A hálózatépítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 54. cikk (2) bekezdése szerinti célokat szolgálja.

2. Az MNVH feladatai
2. § (1) Az MNVH
a) szolgáltató, információs feladatai keretében
aa) megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,
ab) segíti a módszertani tapasztalatcserét,
ac) terjeszti a legjobb gyakorlatokat,
ad) szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez,
ae) LEADER támogató egységet működtet;

b) kommunikációs feladatai keretében
ba) kapcsolatot tart a Magyarország 2014–2020 Vidékfejlesztési Programja (a továbbiakban: VP) végrehajtásához kötődő szervezetekkel és elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást,
bb) általános tájékoztatást nyújt a VP-vel kapcsolatban,
bc) kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,
bd) kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist;

c) nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatai keretében
ca) segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz,
cb) tanulmányutakat, képzéseket szervez,
cc) elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok kialakítását,
cd) tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott támogatási lehetőségekről,
ce) biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) és Európai Innovációs Partnerségi Hálózattal (a továbbiakban: EIP-hálózat) való együttműködést…”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról; Magyar Közlöny; 2016. évi 56. szám; 2016. április 21.; 4778-4780. oldalak (pdf)