Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről

Szerző: 2016. április 30.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja a fejlesztéspolitikai tárgyú kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó 2016. évi tervet (a továbbiakban: terv) az 1. melléklet szerint,

2. felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy a humánfejlesztési terület vonatkozásában,
b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a gazdaságfejlesztési, regionális fejlesztési és a közép-magyarországi régió fejlesztési terület vonatkozásában,
c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közlekedésfejlesztési, a környezeti és energetikai fejlesztési terület vonatkozásában, valamint
d) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a közigazgatás-fejlesztési, a halászati fejlesztési, a regionális fejlesztési és a vidékfejlesztési terület vonatkozásában biztosítsa a terv teljesülését,
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány számára a terv teljesüléséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot a tervhez képest jelentkező elmaradás ledolgozását szolgáló intézkedések alkalmazására,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a terv teljesüléséhez hozzájáruló munkatársak részére a teljesítménycélokat, teljesítménykövetelményeket (a továbbiakban: célfeladat) tűzzék ki akként, hogy
a) a kifizetési munkaterv 100%-os teljesítése esetén az ösztönző éves összege legfeljebb 12 havi illetménynek, munkabérnek felelhet meg,
b) a mérések időpontja június 30., szeptember 30. és december 31.,
c) a kifizetendő ösztönző és a célfeladat-kitűzésben rögzített ösztönző összegének aránya nem haladhatja meg a b) alpontban meghatározott időpontra előírt és az 1. melléklet 2. táblázatának E oszlopában szereplő kifizetési célszámok arányát,
d) a kifizetési célszámok 75%-ot elérő vagy meghaladó, de 100%-ot el nem érő teljesítése esetén az ösztönző kifizetés legfeljebb az a) és c) alpontra tekintettel adható legnagyobb juttatás harmada lehet,
e) kizárólag próbaidő letelte után tűzhető ki célfeladat, kivéve, ha a próbaidő kikötése 2016. január 1. utáni jogviszonyváltás miatt volt szükséges,
f) az adott minisztériumra összesített a) pont szerinti ösztönző és járulékai éves teljes összege nem haladhatja meg az adott minisztérium számára a 6. pontban meghatározott előirányzatok terhére támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel biztosított személyi juttatások és járulékai éves keretösszegének 90%-át,
g) a Miniszterelnökség uniós forrásfelhasználás területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységek tekintetében a mérési időpontokban meghatározott kifizetési célszám 70%-a a c) és a d) alpontban foglaltak
alkalmazásával, 30%-a egyéni célfeladat formájában kerül meghatározásra,
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. április 30…”

Forrás:
A Kormány 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről; Magyar Közlöny; 2016. évi 60. szám; 2016. április 29.; 4920-4922. oldalak (pdf)