Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

Szerző: 2016. július 29.No Comments

„…1. § E rendelet alkalmazásában:
1. informatikai fejlesztési terv: a költségvetési tervezés folyamatában az adott évben rendelkezésre álló, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú infokommunikációs fejlesztési-beszerzési tervadat;
2. KIBER-rendszer: az informatikáért felelős miniszter által működtetett, az 1. pontban meghatározott fejlesztési tervek bejelentésére szolgáló, egyedi intézményi azonosítást lehetővé tévő, elektronikus felülettel rendelkező Központi Informatikai Beszerzési Rendszer;
3. Kormányzati Adatközpont: a Kormány által biztosított, felhő alapú szolgáltatást is nyújtó informatikai szolgáltató központ;
4. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz: olyan fizikai és logikai réteg, amely adatforgalmat biztosít az egyes szakrendszerek, adatbázisok között, ezzel megalapozva az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti szabványos kapcsolatot.
2. §
(1) A CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) 104. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek (a továbbiakban: állami szerv) elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek együttműködési képességét érintő informatikai fejlesztési tervét véleményező szervként az e-közigazgatásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) Az informatikai fejlesztések egységességének és az informatikai rendszerek együttműködési képességének biztosítása érdekében az állami szerv az (1) bekezdés szerinti informatikai fejlesztési tervét…évente, a tárgyév február 15-éig a KIBER-rendszeren keresztül bejelenti a miniszternek.

(3) Az informatikáért felelős miniszter a miniszter 3. § szerinti álláspontja kialakítása érdekében a miniszter részére az informatikai fejlesztési tervek tekintetében megfelelő hozzáférést biztosít a KIBER-rendszerben.

(4) A miniszter a bejelentést véleményezés céljából megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet) és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságnak.

(6) A KIBER-rendszerben rögzített informatikai fejlesztési terv módosítása esetén az állami szerv a változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenti. A változás bejelentését a miniszter eljárása szempontjából a (2) bekezdés szerinti bejelentésnek kell tekintetni.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti bejelentés-módosítás egyben olyan beszerzési igény, amelyhez a bejelentés tárgya és a bejelentő miatt a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) vagy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) alapján a miniszter jóváhagyása szükséges, a bejelentést a beszerzési igény ezen jóváhagyási kérelmével, e rendeletek szerint meghatározott dokumentáció csatolásával együttesen, az R1. vagy R2. rendeletben előírt módon kell benyújtani.

3. §
(1) A miniszter a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentéssel kapcsolatos álláspontját az 1. mellékletben meghatározott követelmények alapján alakítja ki.
(2) A miniszter az álláspontja kialakítása során figyelembe veszi
a) a szakmai és szakmapolitikai szempontok szerinti általános, az Európai Unió információs társadalmi, elektronikus kormányzati politikáiban, stratégiáiban, akcióterveiben foglalt követelményeket is magában foglaló követelményeknek való megfelelést,
b) az elektronikus kormányzati stratégiához, illetve a megfelelő ágazati részstratégiához való kapcsolódást, e stratégiákkal való összeegyeztethetőséget,
c) a fejlesztési terv célszerűségét, hatékonyságát, gazdaságosságát, megvalósíthatóságát, a párhuzamos fejlesztések kiszűrésének követelményét,
d) az információbiztonsági követelmények teljesülésének követelményét,
e) a tervezett projektnek az érintett szerv informatikai fejlesztési stratégiájához való viszonyát.

6. § Az állami szerv a 2016-ra vonatkozó bejelentését a 2017-es bejelentéssel együtt teszi meg. Az ekkor már megvalósult vagy a bejelentés idején folyamatban lévő fejlesztésekről a miniszter nem ad álláspontot.

1. melléklet a 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez
Az informatikai fejlesztési terveknek az elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek együttműködési képességét érintő követelményei:
1. Egységes kormányzati elektronikus hírközlési hálózat (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) igénybevételének lehetőségei.
2. IT infrastruktúra és rendszerfejlesztés esetében a Kormányzati Adatközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetőségei.
3. Központi megoldások, azaz az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ-ök) igénybevételének biztosítása, a rendelkezésre álló (és kialakítandó) közigazgatási sztenderdek, szabványok használata.
4. Egységes ügyféloldali hozzáférés alkalmazása (portál, applikációk, távoli ügyfélszolgálat).
5. Fejlesztések során az interoperabilitási követelmények teljesítése új és meglévő adatbázisok tekintetében is, az adatbázisok szintjén valósuljon meg a jelentősebb állami nyilvántartások közötti átjárhatóság.
6. A Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz igénybevétele.
7. Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt forráskódú alkalmazások arányának növelése.
8. A közadatok újrahasznosításának támogatása.
9. A fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálata és biztosítása már a projekt tervezése során.

2. melléklet a 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A KIBER-rendszerbe bejelentendő adatok:
1. Beszerzés tervezett éve

2. Tervezett fejlesztési irányok, és azok kormányzati stratégiai illeszkedéseinek bemutatása

3. Jelenleg futó/tervezett fejlesztések bemutatása:
– elérendő célok;
– projekt kapcsolódások, kapcsolódó fejlesztések bemutatása, kapcsolódó fejlesztés főbb elemei;
– ütemezés;

4. Más rendszer / szakrendszer/ szolgáltatások közötti függőségi viszony, interfész követelmények bemutatása

5. Fejlesztések elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz, infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedésének bemutatása:
– Csatlakozik a Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz
– A Kormányzati Adatközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevételének bemutatása, az esetleges igénybevételtől történő eltérés indokolása
– Alkalmazások funkcionalitásainak bemutatása
– SZEÜSZ alkalmazások bemutatása
– SZEÜSZ igénybevételének/igénybevételeinek tervezésének bemutatása

6. Milyen nyilvántartásokat vezet (nyilvántartások megnevezése)

7. Azon közadatok köre, amelyeket újrahasznosítható módon (elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt formátumban) tesznek elérhetővé

8. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz igénybevétele”

Forrás:
A Kormány 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 113. szám; 2016. július 29.; 8885-8889. oldalak (pdf)