Európai Uniófenntartható fejlődéskörnyezetvédelem

Európai Bizottság – megállapodás a méltányos átállást támogató közszektor-hitelezési eszközről

Szerző: 2021. május 2.No Comments

„A Bizottság üdvözli az új közszektor-hitelezési eszközre vonatkozó bizottsági javaslat nyomán az Európa Parlament és a Tanács között ma kialakult politikai megállapodást. Ezzel a méltányos átállást támogató mechanizmussal kapcsolatos valamennyi javaslat tekintetében megállapodás született. A következő lépés, hogy az Európai Parlament és a Tanács hivatalosan is jóváhagyja a végleges szövegváltozatokat.

Az eszköz kifejezetten közigazgatási intézményeket céloz, és kedvező hiteleket biztosít olyan projektek számára, amelyek nem generálnak elegendő saját bevételt ahhoz, hogy pénzügyileg életképesek lehessenek. Az eszköz egyrészt az uniós költségvetésből folyósít támogatásokat (1,5 milliárd euró), másrészt az Európai Beruházási Bank (EBB) közreműködésével nyújt hiteleket (10 milliárd euró). A támogatásfinanszírozás kiegészíti az EBB biztosította hiteleket, így csökkenti a kedvezményezettek pénzügyi terheit, és egyúttal növeli az érintett beruházások vonzerejét. A kedvezményezettek az InvestEU program keretében célzott tanácsadást is igénybe vehetnek.

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos így fogalmazott: „Az eszköz kiemelkedően fontos szerepet játszik abban, hogy az európai régiók és közösségek segítséget kapjanak az éghajlatvédelmi átállás jelentette kihívások kezeléséhez. Az eszköznek köszönhetően bővülnek a méltányos átállási régiókban élők támogatására szolgáló, készségfejlesztést, új vállalkozások indítását és munkahelyteremtést célzó lehetőségek. A mindössze néhány nappal az európai klímarendelettel kapcsolatos megállapodást követően létrejött mai megállapodás igen jelentős előrelépés. Azzal, hogy enyhíti az átállás költségterheit, elősegíti, hogy az EU teljesíteni tudja 2050-re kitűzött klímasemlegességi céljait. Várakozással tekintek a rendelet végleges elfogadása elé, hiszen az eszköz révén több finanszírozás jut majd az egységes átállásra, az érintett régiók és emberek pedig felkészülhetnek egy új kezdetre.”

Az európai zöld megállapodás végrehajtásának összefüggésében a közszektor-hitelezési eszköz azon régiók esetében járul hozzá a klímasemlegességhez szükséges átállásból adódó társadalmi-gazdasági kihívások kezeléséhez, amelyek a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek értelmében a leginkább érintettek. Az eszköz kiegészíti a méltányos átállást támogató mechanizmus másik két pillérét, azaz a Méltányos Átállást Támogató Alapot (MÁTA), valamint az InvestEU program részét képező célirányos, méltányos átállási programot.

Az eszköz a következő hét évben összességében várhatóan 25–30 milliárd euró értékben fog közberuházásokat mozgósítani. A fő finanszírozási partner szerepét az Európai Beruházási Bank tölti be. Emellett a vonatkozó rendelet más finanszírozási partnerekkel folytatott együttműködésekre is lehetőséget nyújt, ha a források a jövőben esetlegesen bővülnének.

Az eszköz végrehajtása a Bizottság és az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA) közvetlen irányítása mellett zajlik. A támogatásokat önálló projekteknek vagy kerethitel formájában juttatják célba.

A kompromisszum fő elemei a következők:

  • Források: egyrészt az uniós költségvetésből 1,525 milliárd euró értékben folyósított támogatások, másrészt az Európai Beruházási Bank (EBB) közreműködésével 10 milliárd euró értékben nyújtott hitelek.
  • Célkitűzés: közszektorbeli intézmények támogatása, hozzájárulva az uniós éghajlatvédelmi átállásból adódó társadalmi-gazdasági kihívások kezeléséhez a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben azonosított, legkedvezőtlenebbül érintett területeken.
  • A támogatások végrehajtására közvetlen irányítás mellett kerül sor.
  • A támogatásokat két lépésben ítélik oda: a nemzeti keretösszegeken belüli, pályázati felhívások nyomán esedékes támogatások odaítélését követően uniós szinten lehet majd támogatásra pályázni a fennmaradó források erejéig.
  • Az InvestEU programon belül a kedvezményezettek célzott tanácsadást vehetnek igénybe támogatható projektek előkészítéséhez, kidolgozásához és megvalósításához.
  • Munkaprogram határozza meg a projektek kiválasztására és rangsorolására vonatkozó pályázati feltételeket, amennyiben az igények meghaladják a nemzeti allokációk szerinti finanszírozási forrásokat.
  • Az odaítélési szempontokat a munkaprogramok fogják részletesen ismertetni, ezeket abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatható projektek száma meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat. Elsőbbséget élveznek a kevésbé fejlett régiók kedvezményezettjei.
  • A felek olyan horizontális alapelveket határoztak meg, amelyek valamennyi beruházás összefüggésében rögzítik az alapvető jogok, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség tiszteletben tartását, valamint az alkalmazandó szociális és környezetvédelmi elveket. Ezen elemek részét képezi a jelentős károkozás elkerülését célzó elv is.
  • A megállapodás nyomán növekszik a kevésbé fejlett régiókra alkalmazott támogatási komponens, amely a hitelkomponens 25%-át is elérheti.
  • Hasonlóképpen nagyobb arányú technikai segítségnyújtást vehetnek igénybe a kevésbé fejlett régiókban tevékenykedő projektgazdák.

A következő lépések

A politikai megállapodást tükröző jogszabályjavaslat technikai véglegesítését követően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jóvá kell hagynia a szövegtervezetet, hogy a rendelet hatályba léphessen. Ezenfelül a MÁTA-rendeletet ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, továbbá a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a méltányos átállásra vonatkozó területi terveket, melyeket a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az eszközhöz kapcsolódó első pályázati felhívások várhatóan 2021 második felében jelennek meg.

Háttér-információk

A közszektor-hitelezési eszköz a méltányos átállást támogató mechanizmus három pillérének egyikeként az EU klímasemlegességét 2050-re megteremtő európai zöld megállapodás részét képezi. A közszektor-hitelezési eszközre irányuló javaslatot a Bizottság 2020. május 28-án terjesztette elő. A méltányos átállást támogató mechanizmus másik két pillérét a MÁTA, illetve az InvestEU program részét képező célirányos, méltányos átállási program alkotja; a társjogalkotók az előbbiről 2020 decemberében, az utóbbiról az InvestEU-rendelet részeként 2021. március 17-én állapodtak meg.

A méltányos átállást támogató mechanizmus irányítási kerete a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek köré szerveződik; ezeket a tagállamok készítik a 2050-re kitűzött uniós klímasemlegességhez szükséges átállásban legkedvezőtlenebbül érintett területek és az e területeken társadalmi-gazdasági változásokat előmozdító beruházások azonosítására.

A méltányos átállásra vonatkozó területi tervek megléte a MÁTA és a méltányos átállást támogató mechanizmus többi pillére nyújtotta források programozásának, majd végrehajtásának alapvető feltétele. E terveket minden tagállam az érintett belső partnerekkel együtt és a Bizottsággal folytatott párbeszéd keretében dolgozza ki, biztosítva, hogy azok összhangban legyenek a regionális intelligens szakosodási stratégiákkal és a nemzeti energia- és klímatervekkel. A Bizottság a terveket a MÁTA-támogatást igénylő programokkal együtt fogadja el.

További információk

Méltányos Átállást Támogató Alap

Forrás:
Az Európai Bizottság üdvözli a méltányos átállást támogató mechanizmus közszektor-hitelezési eszközére vonatkozó javaslattal kapcsolatos politikai megállapodást; Európai Bizottság; 2021. április 26.
Lásd még: Ideiglenes megállapodás a méltányos éghajlatvédelmi átállás támogatását szolgáló közszektor-hitelezési eszközről; Európai Unió Tanácsa; 2021. április 26.