egészségügygazdaságinformatikaInternetközigazgatási informatikaművelődéstársadalomtávközléstörvények, határozatok

A Kormány 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról

Szerző: 2014. november 8.2 hozzászólás

„A Kormány egyetért a magyar infokommunikációs szektor fejlesztési irányait, céljait meghatározó Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtásával, annak négy pillére – digitális kompetenciák, digitális gazdaság, digitális infrastruktúra, digitális állam – intézkedéseivel, és ennek érdekében

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége, ezen belül a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányítása keretében a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikája egységes megvalósításának összehangolásával és biztosításával
a) irányítsa a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtását,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. december 31-ig folyamatosan

c) folytassa le a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal kapcsolatos szakmai érdekegyeztetéseket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácson keresztül, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács bevonásával;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. december 31-ig folyamatosan

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásának koordinációjáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31-ig folyamatosan

b) gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Programiroda felállításáról a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet pillérének megvalósítása érdekében
a) gondoskodjon
aa) az újgenerációs hálózati lefedettség országos szintű adatbázisának és alapszintű térképes megjelenítésének elkészítéséről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. március 31.
ab) az újgenerációs hálózati lefedettség országos szintű megjelenítése mellett az alacsonyabb sávszélességet biztosító országos szintű lefedettség adatbázisának és alapszintű térképes
megjelenítésének elkészítéséről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 30.
ac) az elektronikus közműnyilvántartás eredményeit figyelembe véve – a Nemzeti- Média és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – olyan országos szintű, folyamatosan frissülő, térinformatikai alapú elektronikus hírközlési nyilvántartás fejlesztési és működtetési koncepciójának kidolgozásáról, amely alkalmas a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet pillére tervezési és ellenőrzési feladatainak teljes körű támogatására,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: a fejlesztési és működtetési koncepció kidolgozására: 2014. december 31.
a fejlesztés megvalósítására: 2016. november 30.

c) gondoskodjon – a kormányzati célú és az újgenerációs hálózatok fejlesztésének összehangolása tekintetében a belügyminiszter és az érintett miniszterek bevonásával – részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről, amely az újgenerációs szélessávú hálózati infrastruktúra kiépítésére irányuló pályázati keretrendszer kidolgozását, a jogszabályi környezet akadálymentesítésének lehetőségeit, a technológia-semleges hálózati fejlesztések összehangolását, a versenysemlegesség és a versenytorzító hatások elkerülését, valamint a szolgáltatási, üzleti és üzemeltetési modell kidolgozását is magában foglalja,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. március 31.

d) készítse el a hálózati adatbázis és a megvalósíthatósági tanulmány alapján az újgenerációs hálózatok fejlesztését célzó pályázati felhívást, és a kormányzati célú hálózatok hasznosítási és felhasználási módjának meghatározása érdekében szükség szerint gondoskodjon a belügyminiszter bevonásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a 3. pont c) alpontja szerinti feladat kapcsán az építésügyi jogszabályok egyszerűsítése, az eljárások egykapussá tétele, valamint a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az építésügyi eljárási illetékek mérséklése érdekében készítsen elő jogszabály-módosítási javaslatot;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. május 31.

6.

b) a 3. pont c) alpontja szerinti feladat kapcsán vizsgálja felül a jogszabályi környezet akadálymentesítésével összefüggésben – a versenyképesség további növelése érdekében – az adók és hatósági díjak rendszerét és indokolt esetben készítsen elő jogszabály módosítási javaslatot,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. május 31.

7. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Közösség és gazdaságfejlesztés pillérének megvalósítása érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez kapcsolódó koncepciót,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. március 31.

b) az a) pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja
ba) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, valamint
bb) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a szükséges forrást biztosítsa,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. március 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában rögzítettekkel összhangban készítsen és nyújtson be a Kormány számára részletes projekttervet bemutató előterjesztést a digitális gazdaság fejlesztését célzó szükséges intézkedésekről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. március 31.

8. felhívja a belügyminisztert, hogy – a Digitális Nemzet Fejlesztési Program E-közigazgatási szolgáltatások pillérének megvalósítása keretében – az állam által az állampolgárok számára nyújtandó elektronikus közigazgatási szolgáltatások minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele, a vállalkozások számára nyújtandó közigazgatási szolgáltatások 2020-ig történő teljes körű elektronizálása, valamint e szolgáltatások igénybevétele tekintetében az elektronikus forma kötelezővé tétele érdekében
a) a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a már meglévő, illetve kialakítás alatt álló állami infokommunikációs rendszerelemekre építve, az egységes logikai és műszaki platformon kialakítható elektronikus ügyintézési szolgáltatások széleskörű elterjesztését lehetővé tevő elektronikus közigazgatási keretrendszer koncepcióját, beleértve a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket, határidőket és felelősöket rögzítő akciótervet,
Felelős: belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2014. december 31.

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítse elő és terjessze a Kormány elé – a kormányablak-ügyfélforgalmi statisztikákat is figyelembe véve – az elektronikusan intézhető ügyintézési szolgáltatások kiterjesztésének ütemezését, ezen belül az egyes ütemek során fejlesztendő szolgáltatások kijelölését rögzítő akciótervet;
Felelős: belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. február 28.

9. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális kompetencia pillérének megvalósítása érdekében
a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen elő és terjesszen a Kormány elé megvalósíthatóságot célzó koncepciót a feladatkörét érintő elektronikus közszolgáltatásokat illetően az egészségügy, a köznevelés, a felsőoktatás, és a nyilvános könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek országos digitális működtetésének infrastruktúrájára, valamint a digitális kompetenciák fejlesztésére és ezek finanszírozására vonatkozóan,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31…”

Forrás:
A Kormány 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 152. szám, 2014. november 6.; 15142-15145. oldalak (pdf)