Skip to main content
Európai Uniógazdaságpolitikatechnikatudomány

Az EU Tanácsa a kutatásbiztonság fokozásáról szóló ajánlást fogadott el

Szerző: 2024. május 27.No Comments

„A Tanács a kutatásbiztonság fokozásáról szóló tanácsi ajánlást fogadott el. Az ajánlás fő célja, hogy támogassa a Bizottságot és a tagállamokat a nemzetközi együttműködésből eredő kutatásbiztonsági kockázatok kezelésében. Az ajánlás szövege elsősorban a tudás nemkívánatos átadása, a külföldi beavatkozás, valamint az etikai vagy feddhetetlenségi jogsértések területéhez kapcsolódó kockázatokat azonosít. Az ajánlás nem tartalmaz kötelező erejű rendelkezéseket, de iránymutatást nyújt a Bizottság, a tagállamok és a kutatói közösség számára a potenciális intézkedéseik tekintetében.

„Ez az ajánlás a kutatás és az innováció területén a belga elnökség egyik prioritása volt. Miközben nyitottak vagyunk a tudáscserére és a nemzetközi együttműködésre a kutatás területén, nem lehetünk naivak. A változó geopolitikai kontextus fényében mielőbb közös választ kell találnunk arra, hogy miként vehetjük elejét annak, hogy a saját kutatásaink eredményeit a biztonságunk vagy értékeink ellen használhassák fel. A tudományos közösségnek haladéktalanul iránymutatásra van szüksége.” – Willy Borsus, vallon miniszterelnök-helyettes, gazdasági, külkereskedelmi, kutatási és innovációs, területfejlesztési, mezőgazdasági, valamint a digitális gazdaságért, a duális szakképzési intézetért (IFAPME) és a kompetenciaközpontokért felelős miniszter

Az ajánlás főbb elemei

A Tanács a ma elfogadott szövegben általánosságban felszólít a témával kapcsolatos figyelemfelhívásra, és iránymutatást nyújt a kockázatok felméréséhez és a kutatásbiztonság fokozásához a nemzetközi partnerekkel folytatott kutatási együttműködés eseteiben. A szöveg a következő három részre oszlik: a Bizottságnak és a tagállamoknak címzett ajánlások, a tagállamoknak címzett ajánlások, valamint a Bizottságnak címzett ajánlások.

Ajánlás a tagállamok és a Bizottság számára

A Tanács azt ajánlja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy a kutatásbiztonság fokozására irányuló szakpolitikai intézkedések tervezése és végrehajtása során vegyék figyelembe a felelős nemzetköziesítésre vonatkozó vezérelveket, például a tudományos élet szabadságát és az intézményi autonómiát. Ami a nem uniós országokban lévő partnerekkel folytatott nemzetközi kutatási és innovációs (K+I) együttműködést illeti, azt nyitott és egyúttal biztonságos módon kell megvalósítani, a „szükséges zártság melletti lehető legnagyobb mértékű nyitottság” elvének megfelelően, valamint az alkalmazandó korlátozások figyelembevételével. Figyelembe kell venni továbbá a védintézkedések arányosságának, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, valamint az alapvető jogok tiszteletben tartásának elvét. A kutatásbiztonság védelmére irányuló intézkedéseknek el kell kerülniük a protekcionizmust, valamint azt, hogy a kutatást és az innovációt indokolatlanul politikai eszközként használják.

Ajánlások a tagállamok számára

A ma elfogadott szöveg a kutatásbiztonság fokozását célzó tizennégy ajánlást intéz a tagállamokhoz. Ezek közé tartozik a nemzeti megközelítések kidolgozása, nemzeti iránymutatások vagy a releváns intézkedések és kezdeményezések felsorolásának kidolgozása; támogató szolgáltatások létrehozása vagy megerősítése annak érdekében, hogy segítsék a K+I ágazat szereplőit a nemzetközi kutatási együttműködéssel kapcsolatos kockázatok kezelésében; a kormányzaton belüli ágazatközi együttműködés megerősítése; illetve a kutatásbiztonsággal kapcsolatos politikai döntéshozatal tudományos alapjainak megteremtése.

Az ajánlás emellett célzott intézkedéseket javasol a tagállamoknak a kutatásfinanszírozó szervezetekkel és a kutatást végző szervezetekkel folytatandó együttműködésére vonatkozóan.

Ajánlások a Bizottság számára

Végezetül a dokumentum tizenegy ajánlást tartalmaz a Bizottság számára a strukturálisabb támogatás lehetőségeinek vizsgálata és értékelése terén, például hogy mérlegelje egy kutatásbiztonsággal foglalkozó európai szakértői központ létrehozásának lehetőségét.

Nyomon követés

A végrehajtás nyomon követését a Bizottság fogja végezni a tagállamokkal együttműködésben, és a K&I általános megközelítéséről szóló, már meglévő jelentései keretében kétévente jelentést fog tenni a Tanácsnak. A következő jelentés 2025 derekán várható. A Bizottság igénybe veheti az Európai Kutatási Térség (EKT) meglévő irányítási struktúráit.

Háttér

A Bizottság 2024. január 24-én a gazdasági biztonságra irányuló javaslatcsomag részeként javaslatot tett a kutatásbiztonság fokozásáról szóló tanácsi ajánlásra. Az ajánlásra irányuló javaslatot a Bizottság által indított véleményezési felhívás előzte meg, amely 2023. december 6. és 2024. január 3. között volt elérhető.

Forrás:
A Tanács elfogadta a kutatásbiztonság fokozásáról szóló ajánlást; Európai Unió Tanácsa; 2024. május 23.