Skip to main content
területfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány II. féléves jogalkotási terve (szemelvények – I. rész, 2016. szeptember)

Szerző: 2016. szeptember 19.No Comments

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges törvénymódosításokról – BM
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása érdekében az érintett miniszterek az egyes eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a) felülvizsgálják az elektronikus ügyintézés tilalmának, korlátozásának, valamint az ügyfél személyes megjelenési kötelezettségének szabályait,
b) megvizsgálják az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényhez képest fennálló eltéréseket. Az indokolatlan tilalmak, korlátozások, megjelenési kötelezettségek, valamint eltérések megszüntetéséhez szükséges törvénymódosítási javaslatok alapján a belügyminiszter a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az igazságügyi miniszterrel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve készíti el az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges törvényjavaslatot.
Egyeztetés: 2016. I. félévben megtörtént

A közúti hírközlő hálózatok kapacitásának hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról – NFM
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) szerint a koncessziós társaságok kezelésében álló közúti hírközlő hálózatok kivételével a közúti hírközlő hálózatok vagyonkezelője az MVM NET Zrt. A Kkt. szerint az MVM NET Zrt. vagyonkezelőként hasznosíthatja ezen hírközlő hálózatok kapacitásait. A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 37. alpontja szerint az erre vonatkozó részletszabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. Az előterjesztés célja ennek megfelelően e felhatalmazás kitöltése. A tervezett szabályozás többek között kiterjed a hasznosítás során a közúti alapfunkciókhoz, valamint a kormányzati célú hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolódó igények kiszolgálásának, valamint a piaci alapú hasznosítás árképzésének részletes szabályaira.
Egyeztetés: 2016. I. félévben megtörtént

A földügyi igazgatás hatósági eljárásainak elektronikus ügyintézésével összefüggésben egyes törvények módosításáról – FM
A szabályozás célja az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezéseinek való megfelelés. A tervezet tartalmazza azon törvények módosításait, amelyek az E-ingatlan-nyilvántartás működésének törvényi hátterét biztosítják. Emellett a tervezet részét képezik a földügyi szakterületen bekövetkezett változásokra tekintettel szükségessé váló földügyi ágazati törvénymódosítások is.
Egyeztetés: 2016. július

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról – NGM
Az előterjesztés célja a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrel, valamint a területfejlesztési és területrendezési dokumentumok gyűjtésével és megőrzésével kapcsolatos jogszabályok módosítása. A rendeletekben szereplő miniszteri hatáskörök jelenleg nincsenek összhangban a jelenlegi statútum rendeletben szereplő hatáskörökkel, ezért szükséges a módosításuk.
Egyeztetés: 2016. július

A szoftverbeszerzések részletes szabályairól – MvM
A Digitális Jólét Programról szóló 2012/2015. Korm. határozat 8.b. pontja szerinti feladat megvalósítása. A Korm. Határozat szerint egyeztetést kell folytatni a témában az NFM, NGM, BM miniszterrel a feladat megvalósításáról. Az egyeztetés eredménye alapján a tárgy szerinti korm. rendelet alkotása szükséges.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. augusztus 1.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló FM rendelet – FM
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet újraszabályozása a kapcsolódó jogszabályi környezet időközben történő módosulása miatt, a jogrendszeren belüli összhang megteremtése érdekében. A földmérési és térképészeti szakterületen általánossá vált a digitális adatok előállítása és használata, illetve a digitális adatokon alapuló adatbázisok kiépítése és alkalmazása, amely szintén szükségessé teszi a jelenlegi újraszabályozást.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. augusztus

Előterjesztés az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról – EMMI
…”Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi CLIV.törvény” 35/C. § módosítását, illetve „az egészéségügyről szóló 1997. ávi CLIV. törvény” 136. § (3) bek. bővítését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről szóló miniszteri rendelettel való összhang érdekében szükséges módosítani.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember

Egyes energiamegtakarítást eredményező szakpolitikai intézkedések kialakításához szükséges intézkedésekről – NFM
Az energiamegtakarítást eredményező egyes szakpolitikai intézkedésekről szóló kormánydöntést követően szükséges az intézkedések (Nemzeti Energetikusi Hálózat létrehozása, energetikai szakreferens, közintézmények energiahatékonysági feladatai és adatszolgáltatása) törvényi szintű szabályozása, ami az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításával fog megtörténni.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet – MvM
A módosítás célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak szervezeti egységeként működő integrált ügyfélszolgálatoknál (a továbbiakban: kormányablak) kezdeményezhető ügykörök számának növelése az állampolgárok ügyintézéssel kapcsolatos terheinek csökkentése céljából, figyelemmel a kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozat) foglaltakra. Ütemezésnek megfelelően a jogszabálymódosítás várható ideje: 2016. szeptember, illetve október hónap.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember 20.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – MvM
Az előterjesztés célja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása a szakmai tapasztalatoknak és a felmerült szabályozási igényeknek megfelelően.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember 15.

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges kormányrendelet módosításokról – BM
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása érdekében az érintett miniszterek az egyes eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a) felülvizsgálják az elektronikus ügyintézés tilalmának, korlátozásának, valamint az ügyfél személyes megjelenési kötelezettségének szabályait,
b) megvizsgálják az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényhez képest fennálló eltéréseket. Az indokolatlan tilalmak, korlátozások, megjelenési kötelezettségek, valamint eltérések megszüntetéséhez szükséges kormányrendelet módosítási javaslatok alapján a belügyminiszter a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az igazságügyi miniszterrel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve készíti el az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges kormányrendelet tervezetet.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember 16.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény végrehajtásáról – BM
Az e-ügyintézési törvény 105. § (1)-(5) bekezdése jelentős mennyiségű kormányrendeleti szintű végrehajtási jogszabály megalkotására ad felhatalmazást, amelyek jelentős része ennek az előterjesztésnek a keretében kerül megalkotásra.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember 16.

A térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos szabályokról, valamint a térségi önkormányzatok, a térségi fejlesztési tanácsok tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettségéről, valamint a konzultációs fórumok működéséről – NGM
Az előterjesztés célja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítását követő, kormányrendeleti szintű szabályok megalkotása. A Korm. rendeletben szabályozásra kerülnek:
– a térségi fejlesztési tanácsok általános működése, gazdálkodásának alapvető szabályai, a tanács törvényességi felügyeletének szabályai;
– a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályai;
– a megyei önkormányzatok, önkormányzati területfejlesztési társulások és a tanácsok tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályai;
– az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum, a regionális területfejlesztési konzultációs fórum, a megyei területfejlesztési konzultációs fórum működésének szabályai.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember

Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet módosításáról – NGM
Az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó szabályozás módosítása az egységes adószámla 2016. január 1- jével való bevezetésére, az egységes folyószámlához kapcsolódó eljárások elektronikus intézésének biztosítására, valamint a képviseleti szabályok kapcsán az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénnyel és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel való összhang megteremtése.
Egyeztetés tervezett kezdete: 2016. szeptember…”

Forrás:
A Kormány II. féléves jogalkotási terve; Miniszterelnökség; 2016. szeptember 5. (pdf)