közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozata az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2014. december 16.No Comments

„A Kormány egyetért az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével és ennek érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával
a) a jövőbeli párhuzamos hálózati infrastruktúrafejlesztések elkerülése érdekében, és a korábbiaknál magasabb szintű fejlesztési szinergiák elérése érdekében készítsen elemzést arról, hogy a magyarországi közút-, vasút-, közműhálózatban – ezen belül különösen a villamosenergia-hálózatban – 2018-ig milyen nyomvonalakon merülnek fel fejlesztési igények, és ez alapján tegyen javaslatot a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat költséghatékony – több közösségi célt egyszerre teljesítő – továbbépítésének megoldásaira,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 2015. május 31.

b) az állam által az állampolgárok részére nyújtandó elektronikus közigazgatási szolgáltatások minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele érdekében dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze a Kormány elé a nagysebességű, szélessávú internet-szolgáltatás minden háztartás számára történő hozzáférése megvalósítását biztosító intézkedési tervet, a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat 3. pont c) alpontjában előírt megvalósíthatósági tanulmányt is figyelembe véve,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 2015. július 31.

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az igazságügyi miniszter bevonásával, az érintett miniszterekkel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve vizsgálja felül az elektronikus közigazgatási szolgáltatások kiterjesztése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és az állami és közszolgáltatásokat szabályozó törvények összhangját annak érdekében, hogy a közigazgatás számára vagy által nyújtott elektronikus szolgáltatások – a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat 8. pont a) alpontja szerinti egységes elektronikus közigazgatási keretrendszerbe illesztve – a szélesebb értelemben vett közszolgáltatások elektronikus támogatására alkalmazhatóak legyenek, és a normaszöveg-javaslatokat terjessze a Kormány elé,
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. március 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával – dolgozza ki az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, valamint a kormányzati informatikai rendszerek hosszú távú fenntartását és üzemeltetését költséghatékonyan biztosító finanszírozási és szervezeti modellt, és gondoskodjon annak a 2016. évi költségvetés tervezési folyamatában történő gyakorlati alkalmazásáról,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 2015. június 30.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2. és 3. pont alapján kialakított szabályozási modellre építve dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze a Kormány elé az elektronikus közszolgáltatások egészségügyi ellátórendszerre történő kiterjesztésére irányuló intézkedési tervet,
Felelős: emberi erőforrások minisztere belügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

5. felkéri a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklet 3/A. pontjában meghatározott minisztert, hogy az elektronikus közigazgatás megvalósítását szolgáló, a 2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósuló európai uniós finanszírozású projektek elbírálásában a belügyminiszter véleményezési jogát biztosítsa,
Felelős: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet 3/A. pontjában megjelölt miniszter
Határidő: azonnal

6. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a kormányzati elektronikus kormányablak mint személyes ügyintézési felület létrehozása érdekében dolgozza ki az elektronikus közigazgatási keretrendszer keretében az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokhoz történő ügyféloldali hozzáférés és használat egységes feltételrendszerét,
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 31.

7. az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kiterjesztése céljából
a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a települési ügysegédi hálózat és a Posta Agora, a nemzeti fejlesztési minisztert az eMagyarország és eMagyar pontok hálózatának bővítése keretében, másfelől az emberi erőforrás minisztert a falugondnoki és tanyagondnoki és az országos könyvtári hálózat vonatkozásában, hogy egymással együttműködve hangolják össze a felsorolt hálózatok működését, valamint az egyes hálózatok tagjainak ügysegédi képzését,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrás miniszter
Határidő: 2015. május 31.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az a) pontban meghatározott hálózat kiterjesztési feladatok körében a települési ügysegédi, valamint a falu- és tanyagondnoki hálózat bővítésével megvalósuló elektronikus ügyintézés szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai eszközöket biztosítsa,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. május 31.

8. egyetért azzal, hogy mind az uniós forrásból, mind a nemzeti forrásból megvalósuló kormányzati informatikai beszerzések lefolytatásának és a beruházások megvalósításának feltétele az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés. Az erre irányuló közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a belügyminiszter ezt igazoló jóváhagyása, a feltételek beruházás végrehajtása során történő ellenőrzésére a Kormány a belügyminisztert kijelöli,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

9. létre kell hozni az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosításra (vizuális és elektronikus) és elektronikus aláírásra alkalmas okmányt (e-kártya), amely biztosítja az állampolgárok számára, hogy egyetlen okmány használatával intézhessék hivatalos ügyeiket, kiemelten az adóigazgatási eljárásokat és a társadalombiztosítási ellátások igénybevételét, ezáltal alkalmas a TAJ kártya és az adóigazolvány kiváltására, és legyen alkalmas egyes közlekedési szolgáltatások igénybevételére is, ennek érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy
a) dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a megvalósításhoz szükséges feladatokat, határidőket, felelősöket, a megvalósításhoz és üzemeltetéshez szükséges költségeket rögzítő intézkedési tervet,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. február 28.
b) az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően az e-kártya létrehozása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

10. felhívja a belügyminisztert, hogy a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejlesztési és technológiai koncepciójához illeszkedően a felhő alapú szolgáltatásokat is nyújtani képes kormányzati adatközpont létrehozása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

11. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az EKOP-3.1.6-2012-2012-0001 jelű, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztését készítse elő,
Felelős: belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. április 15.

12. felkéri a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg az egyes közigazgatási ügyeket az érintett potenciális ügyfélszám, az éves gyakoriság és az elektronizálással elérhető költséghatékonyság szempontjából, mérje fel az elektronikusan intézhető ügyek jelenlegi elektronizáltsági szintjét, és az előbbi adatokból kiindulva priorizálja és határozza meg azon ügyeket, amelyek vonatkozásában biztosítható 2016. június 30-ig az ügyfelek számára érdemi elektronikus ügyintézés,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. január 31.

13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a 12. pont alapján meghatározott ügykörök tekintetében az egyes ügyek elektronizálásának megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: 2016. június 30.

14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban meghatározott koordinált feladatellátáshoz szükséges, és a 9–11. pontban meghatározott fejlesztések finanszírozása érdekében vizsgálja meg a költségvetési és európai uniós források biztosításának lehetőségét,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

15. felhívja a közszolgálati továbbképzésért felelős minisztert, hogy a közszolgálatban dolgozók informatikai ismereteinek folyamatos bővítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

16. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy legalább évente egyszer – először 2015. március 15-éig – számoljon be a jelen Korm. határozat szerinti, az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: először 2015. március 15.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozata az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2014. évi 176. szám, 2014. december 15.; 24467-70. oldalak (pdf)