Skip to main content

Találat: közjog

Magyarország közjoga (államjog)

„Szívből ajánlom a kötetet az Államtudományi Klasszikusok sorozatszerkesztőjeként mindenkinek, akit érdekel a magyar alkotmányjog és az alkotmányjog-tudomány. A kötethez Koi Gyula készített rendkívül színvonalas, államtudományi és tudománytörténeti adalékokban gazdag bevezető életrajzi tanulmányt – ennek záró gondolataival köszöntöm az Olvasót: „Nagy Ernő részben a hagyományos közjog szellemében, részben új módszertannal, új dogmatikai szemlélettel, az adott korszak modern áramlatai mentén dolgozta fel a hazai közjog szabályait. A történeti szabályokat csak a megértéshez szükséges mértékig vette figyelembe, ugyanakkor a jogdogmatikai vizsgálódás szabályait érvényesítette, a szabadságjogok...

Részletek

Az államtudományok encyklopaediája

„Az Államtudományi Klasszikusok sorozatszerkesztőjeként szívből ajánlom a kötetet mindenkinek, aki az állam tudomány iránt érdeklődik. A kötethez Koi Gyula készített rendkívül színvonalas, államtudományi és tudomány történeti adalékokban gazdag, a kötet keletkezési körülményeit, korabeli tudományos megítélését és tartalmi vonásait ismertető, bevezető életrajzi tanulmányt, amely nagyban segíti a majd’ százötven éve elhunyt nagy tudós munkájának megértését, az abban való eligazodást. A tanulmány záró gondolatával köszöntöm az Olvasót: „A Berlinben 1875-ben elhunyt tudós államtudományi és közjogi munkássága rendkívül jelentős, és a legnagyobb német államtudósok és...

Részletek

A magyar oktatásirányítás változásai. Múlt, jelen és helyzetértékelés

„...Verebélyi Imre 1978-ban készült „A közoktatási igazgatás központi irányítása” című művéhez Berényi Sándor által írt bevezetőben is szerepel, hogy az oktatásügyi igazgatás a jogtudomány és azon belül is a közigazgatás, meglehetősen mostohán kezelt témaköre. Ez a helyzet 1978 óta sem változott jelentős mértékben, holott azt Verebélyi Imre is kiemelte már ekkor, hogy a közoktatás igazgatása az egyik legjelentősebb ágazati szakigazgatási rendszer figyelemmel az oktatás mint tevékenység társadalmi tartalmára, az arra fordított állami kiadások mértékére, valamint a közoktatási intézményrendszer mint irányított szervezetrendszer méretére....

Részletek

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának hatásai a hatósági eljárás átláthatóságára és nyitottságára

„Sok, korábban nem vár és adott esetben nem is szándékolt feladat elé állítják napjaink rohanó társadalmi, gazdasági változásai a közigazgatást és azon belül a hatósági jogalkalmazást végző szervezetrendszert és annak személyzetét is. A nyitottságra, az ügyfél- és társadalomközpontúságra minden korábbinál nagyobb szükség van annak érdekében, hogy az információs társadalomban élő, hagyományos értékeit, fogódzkodóit fokozatosan elvesztő társadalom és annak minden egyes tagja megőrizhesse bizalmát a közigazgatás joghoz kötöttségével, céljainak teljes körű és következetes megvalósításával, a várt és elvárt jogbiztonság megteremtésével, saját tevékenységének és...

Részletek

Krízis a bírósági igazgatásban?

„Az elmúlt időszak közéleti és politikai hírei között az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az Országos Bírói Tanács között kialakult konfliktussal foglalkozó több cikk és interjú is megjelent. Észlelhető ezek kapcsán, hogy – részben az érintett szereplők közreműködésével, részben félremagyarázások útján – valótlanságok, esetenként csúsztatások láttak napvilágot, melyek jogászokat és nem jogászokat egyaránt tévútra vittek. Elérkezett az idő, hogy a téma visszakerüljön arra a helyre, ahová tartozik: a közjog és a nemzetközi közjog értelmezési tartományába. Abban feltehetően mindenki egyetért, hogy az igazságszolgáltatás...

Részletek

A bírósági igazgatás rendszere – tapasztalatok és kilátások (Az OBT és az MTA TK JTI közös rendezvénye)

„A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete és az Országos Bírói Tanács kerekasztal-beszélgetést szervez A bírósági igazgatás rendszere – tapasztalatok és kilátások címmel Az Országos Bírói Tanács működése és Országos Bírósági Hivatalhoz való viszonya a közérdeklődés homlokterébe került. A kerekasztal-beszélgetés célja, hogy hozzájáruljon az egyes álláspontok tudományos szempontrendszer szerinti elemzéséhez, az érintett szervezetek közötti dialógus kialakításához. A Jogtudományi Intézet kutatói több kutatási projekt keretében is vizsgálják a bírósági működés és a bírói döntéshozatal kérdéseit. A beszélgetés résztvevőinek végleges névsorát az MTA...

Részletek

Az Autonóm Járművek Jogi Kérdései Kompetenciaközpont projektbemutató workshopja

„MEGHÍVÓ A SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szervezett AUTONÓM JÁRMŰVEK JOGI KÉRDÉSEI KOMPETENCIA KÖZPONT (Autonomous Cars and Their Legal Aspects – ACLA-SZE) projektbemutató workshopjára FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT (FIEK), GINOP-2.3.4-15-2016-00003 A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar több kutatója vesz részt az Autonóm járművek jogi keretei c. FIEK-kutatásban, amely a felsőoktatás és az ipar közötti együttműködés jegyében, GINOP-os (tehát gazdasági innovációs) forrásból valósul meg a Széchenyi István Egyetemen (http://fiek.sze.hu/fooldal). A Lévayné Fazekas Judit dékán által vezetett kutatócsoport tagjai az...

Részletek

„Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban”

„Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetével együttműködésben rendezte meg 2017. október 5-én „Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban” című konferenciát. Dr. Menyhárd Attila dékáni köszöntőjében különleges alkalomként méltatta a két egyetem részvételével megrendezésre kerülő két egyetem részvételével megrendezésre kerülő jubileumi konferenciát. Beszédében a téma aktualitását emelte ki, hangsúlyozva az állami szerepvállalás, illetve az állam társadalomban betöltött helye meghatározásának szükségességét. Prof. Dr. Harmathy Attila (ELTE) „Állam és magánjog” című előadásában arra kereste a választ,...

Részletek

A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve

„PROJEKT SZÁMA: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001, PROJEKT CÍME: „A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS” NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MEGHÍVÓ A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS 120 ÉVE Időpont: 2017. október 26. 08:30-12:30 Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem Állófogadás helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Zrínyi terem 08:30 – 09:00 Regisztráció Az ülés levezető elnöke: Dr. Kaiser Tamás tudományos igazgató, egyetemi docens, NKE 09:00 – 09:10 Megnyitó Dr. Kaiser Tamás tudományos igazgató, egyetemi docens, NKE 09:10 – 09:40 Nyitó gondolatok - A magyar közigazgatási bíráskodás jelentős személyisége,...

Részletek

A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával

„A közszolgálati jogviszonyok jelentős számú munkavállalót érintenek. Éppen ezért ennek a relációnak az elemzése elkerülhetetlen. A közszolgálati jogviszonyok jogi megítélése régebb óta a dogmatikai viták középpontjában helyezkedik el. A viták alapját az adja, hogy egyszerre jelentkeznek benne jelentősebb számban közjogi és magánjogi elemek is. Két jogi hagyomány ütközik össze. Az egyik jogi hagyomány képviselői a közjogászok, akik a századelős gyökerekre hivatkozva hangsúlyozzák a jogviszony közjogi helyzetét, sőt akár önálló jogágiságát hangsúlyozzák. A másik hagyomány képviselői a munkajogászok, akik pedig az élethelyzetek azonosságából...

Részletek
Page 1 of 2 1 2