Találat: Ket

Szeüsz ex machina

„Megjelennek a szeüszök a közigazgatásban. De mik is azok a szeüszök? Eredetileg SZEÜSZ-öknek, azaz Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásoknak írták őket, azonban amint azt a múlt héten tartott, a KIM-es szakmai napon egyik tudós kollegánk örömmel közölte, a magyar helyesírás szabályai szerint, kisbetűkkel is írhatjuk, ami valljuk be, valóban nagy könnyebbséget jelent a témával írásban foglalkozóknak. Kissé komolyabbra fordítva a szót, a szakmában, amennyire én tapasztaltam, nagyon kevesen ismerik, hogy mit is takar ez a fogalom. A szeüszök valójában olyan alapvető szolgáltatások, amelyek...

Részletek

2013. évi LXXXI. törvény egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról

„1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása ... 2. Az összerendelési nyilvántartással összefüggő törvénymódosítások 18. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:... ... 3. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása ... 4. Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő törvénymódosítások...” Forrás: 2013. évi LXXXI. törvény egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos...

Részletek

Egyes szociális rendeletek közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításának tervezete

„Jogszabálytervezet Véleményezési határidő: 2013. június 14. Véleményezési cím: akos.bordas@emmi.gov.hu” „2013. július 1-jén hatályba lép a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) azon módosítása, amely a közhiteles hatósági nyilvántartásokat érinti . A módosítás alapján a Ket. hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása a közhiteles hatósági nyilvántartásokra szűkül le. A szociális területen szükséges módosításokat törvényi szinten az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló, kihirdetés előtt álló T/11111. számú törvényjavaslat tartalmazza. A tervezet a...

Részletek

Tovább egyszerűsödnek és rövidülnek a hatósági eljárások

„Elfogadta az Országgyűlés a kormány által benyújtott, az elektronikus ügyintézéssel és a közigazgatási hatósági eljárással (Ket.) kapcsolatos törvénymódosító csomagot. A kormány kezdettől fogva elkötelezett a bürokrácia csökkentés iránt, így több lépésben már módosította a Ket.-et, hogy minél inkább ügyfél- és állampolgárbarát legyen a közigazgatás. Ennek része az is, hogy csökkennek a vállalkozások adminisztratív terhei, gyorsulnak az eljárások, hatékonyabban és gyorsabban lehet ügyet intézni. A mostani módosítás az elektronikus ügyintézés fejlesztésével egyszerűsíti és rövidíti a hatósági eljárásokat. A módosítások eredményeként – egy külön...

Részletek

Megsemmisített NAIH-határozat

„Az ingatlandepo.com ügyben kötelezte új eljárásra az "adatvédelmi hatóságot" a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Az ítélet különösen érdekes, mert a Bíróság elismeri a NAIH joghatóságát az ügyben, holott kérdéses, hogy a külföldön működő, az országban szervert sem üzemeltető cég miképp kerülne a magyar adatvédelmi törvény hatálya alá (erről a kérdésről nemsokára olvashatnak egy cikket a blogban)... ... Az ítélet elérhető itt.” Forrás: Megsemmisített NAIH-határozat; Jóri András; Jogi Fórum; 2013. május 23.

Részletek

NFM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló rendelet módosításáról

„...1. § A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § E rendelet hatálya kiterjed a papíralapú közokiratról, papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról, papíralapú magánokiratról és papíralapú számviteli bizonylatról történő elektronikus másolat készítésére.” 2. § A Rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) „i) szervezeti aláírás: olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelynek aláírója jogi személy vagy közhiteles nyilvántartásban...

Részletek

Kormányhatározat a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam program egyes feladatainak módosításáról

„...A Kormány 1. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program (a továbbiakban: Program) végrehajtását, és a kormányzati munka során folyamatosan érvényesítse a vállalkozói adminisztrációs terhek csökkentésének alábbi alapelveit: ... c) Duplikációk megszüntetése – érvényre kell juttatni azt a korábban megfogalmazott célt, hogy az állami szerveknek egyszer megadott információt ne kelljen újra megadni, azokat a hatóságok, igazgatási szervek egymástól vegyék át. d) Elektronizálás – az állam fogadja el a vállalkozások működésének elektronikus dokumentálását, és adatszolgáltatási kötelezettségeinek elektronikus...

Részletek

A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon

„...Az értekezés elkészítésének célja az volt, a kutatások arra irányultak, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a jogorvoslatok kielégítik-e az ügyféli oldalon jelentkező igényeket. Hazákban a jogorvoslatok szabályozásának kapcsán mindig megjelenik egy úgynevezett alkotmányos követelmény. Ez abból ered, hogy az Alkotmány, és jelenleg az Alaptörvény is alapjogként deklarálja a jogorvoslathoz való jogot. Ez a tény határozta meg gyakorlatilag a kutatás egyik irányát. A kutatásnak ugyanis szükségképen arra is ki kellett terjednie, hogy a hatályos jogorvoslati rendszer kielégíti-e az Alaptörvény által támasztott igényeket. Kutatásaim...

Részletek

Megjelent az EKOP-3.1.3 ”Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” dokumentációja

„...A pályázat tartalma A pályázat által elvárt eredmények – abból adódóan, hogy az EKOP 1. és 2 prioritásán megfogalmazott fejlesztési irányok és célok KMR-ben történő megvalósítását szolgálja a 3. prioritás – az alábbi két fő terület legalább egyikére kell, hogy koncentráljanak: I. Az 1. prioritási tengely (A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása) céljaihoz kapcsolódó fejlesztések Az egyfordulós nyílt pályázat egyik alapvető fókusza az EKOP 1. prioritására vonatkozóan megfogalmazott fő cél megvalósítása a KMR-ben, nevezetesen a különböző közigazgatási szakrendszereket érintően...

Részletek

Megjelent a kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek érdekében kiírt felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek” című, ÁROP-1.1.17 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 200 000 000 forint. A projektjavaslat benyújtására 2012. augusztus 31. és 2012. szeptember 30. között van lehetőség. ” „...1. részprojekt; A Ket. szerinti szabályozott ügyintézési szolgáltatások műszaki, technikai követelményrendszerének kidolgozása A Ket.-et módosító 2011. évi CLXXIV. törvény X. fejezete alapjaitól szabályozza újra az elektronikus ügyintézés hatósági vonatkozását. A létrejövő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ-ök) nyújtása jelentős...

Részletek
Page 2 of 5 1 2 3 5